نوشته شده توسط : جعفری
مقدمه :
اهميت ونقش آموزش وپرورش دربهسازي وتوسعه زندگي فردي واجتماعي موجب شده است كه جامع واولياي دانش آموزان انتظارداشته باشند كه مدرسه محيطي رشددهنده ،پويا وزمينه سازپرورش استعدادهاي بالقوه وخدادادفرزندان آنان باشد0تحقق اهداف متعالي آموزش وپرورش ولزوم توجه به روحيات وويژگيهاي نسل جوان ،تفاوتهاي ناشي ازشرايط جغرافيايي ومحيطي ومحدوديت منابع وامكانات ،ايجاب مي كندكه اداره امورمدارس مبتني برافزايش قدرت تصميم گيري ،استقلال نسبي ،انعطاف پذيري وروشهاي غيرمتمركزومشاركت جويانه باشدتابتواندفضاي عمومي مدرسه راپويا،پرنشاط وفعال نموده وتوانمندي هاوخلاقيت هاي مديران معلمان ودانش آموزان را به خوبي شكوفاومتجلي سازد.بدين جهت لازم ديده شده آيين نامه اجرايي مدارس باتوجه به سياست هاوراهبردهاي اساسي آموزش وپرورش ازجمله تمركززدايي ،مدرسه محوري وتوسعه مشاركت همه بعدي تنظيم گرددوباتفويض اختيارات لازم رابه مدارس ،زمينه مناسب تري براي تحقق اهداف تعليم وتربيت فراهم شود0
فصل اول -كليات
ماده 1-مدرسه ازمهمترين نهادهاي اجتماعي ،تربيتي وآموزشي و اصلي ترين ركن تعليم وتربيت است كه به منظورتربيت صحيح دانش آموزان درابعادديني ،اخلاقي ،علمي ،آموزشي ،اجتماعي وكشف استعدادهاو هدايت ورشدمتوازن دوحي ومعنوي وجسماني آنان براساس اهداف مصوب دوره هاي تحصيلي ،برابرضوابط ودستورالعملهاي وزارت آموزش وپرورش تاسيس واداره مي شود0
ماده 2-مدرسه باهمكاري كليه كاركنان وبامشاركت دانش آموزان و اولياي آنان زيرنظرمديرمدرسه اداره مي شود.تعدادكاركنان مدرسه و شرح وظايف هريك ازآنان توسط وزارت آموزش وپرورش ابلاغ مي شود0
فصل دوم -اركان وشوراهاي مدرسه
ماده 3-اركان وشوراهاي مدرسه عبارتنداز:
1-مديرمدرسه 0
2-شوراي مدرسه 0
3-انجمن اولياء ومربيان 0
4-شوراي معلمان 0
5-شوراي دانش آموزان 0
1--مديرمدرسه
ماده 4-مديرمدرسه به عنوان نماينده آموزش وپرورش منطقه مسئول حسن اجراي فعاليت هاي آموزشي ،پرورشي مالي واداري مدرسه مي باشد ودركليه امورمدرسه مسئوليت داردوموظف است براساس مقررات با برنامه ريزي هاي مناسب واستفاده ازمشاركت كاركنان ،دانش آموزان واولياي آنها بابهره گيري از امكانات وظرفيت هاي داخل وخارج از ندرسه ،جهت تحقق اهداف مصوب دوره هاي تحصيلي تلاش كند،به گونه اي كه ارزيابي عملكردسال تحصيلي بيانگرارتقاء ورشدكيفي ومطلوب دانش آموزان درابعادمختلف باشد0
ماده 5-مديرمدرسه موظف است بامشاركت كاركنان مدرسه واولياي دانش آموزان برنامه سالانه خودرادرابعادمختلف بارعايت ضوابط آموزش وپرورش تنظيم وبه تصويب شوراي مدرسه برساند0
ماده 6-مديرمدرسه موظف است بااستفاده بهينه ازمنابع مالي دولتي وبا بهره گيري از مشاركت هاي اختياري نردمي وكمك هاي خيرين و تقويت منابع اعتباري ندرسه شرايط لازم رابراي اجراي مناسب برنامه مدرسه فراهم كند0
ماده 7-مديرمدرسه بايدباوظايف ومسئوليتهاي خودوباشرح وظايف همكاران كه از سوي آموزش وپرورش ابلاغ مي شودبخوبي آشناباشد. مديرمدرسه موظف است شرح وظايف مصوب هريك ازكاركنان مربوط رابه آنان ابلاغ نمايدوبراجراي صحيح آن نظارت كند0
ماده 8-مديرموظف بطورمنظم وبرنامه ريزي شده شوراي مدرسه ،انجمن اولي ء ومربيان ،شوراي معلمان وشوراي دانش آموزان راتشكيل دهدو براجراي مصوبات وچگونگي ثبت ونگهداري شوابق وصورت جلسات مربوط نظارت كند.مدت فعاليت شوراها وانجمن اولياء ومربيان تاتشكيل شوراهاوانجمن سال تحصيلي بعدخواهدبود0
ماده 9-انتصاب مديران مدارس بارعايت اصل شايسته سالاري برابر آيين نامه انتصاب مديران مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش خواهدبود
2-شوراي مدرسه :
ماده 10-درراستاي سياست مدرسه محوري وتفويض اختيارات به مدارس و به منظورتوسعه مشاركت ،همكاري واستفاده از تجارب معلمان ، مربيان واولياي دانش آموزان دراداره مدرسه ،بهبودفرايندتصميم گيري ،ارتقاي كيفي فعاليتهاي آموزشي وپرورشي واداري ،تدوين برنامه هاي سالانه مدرسه وهماهنگي امورونظارت برفعاليتهاي مربوط درهريك از مدارس به نام شوراي مدرسه تشكيل مي گردد.تركيب اعضاء وشرح وظايف شوراي مدرسه به شرح زيراست :
الف -تركيب اعضاء
1-مديرمدرسه
2-معاونين ودرسه 0
3-يك نفراز مربيان امورتربيتي يامشاوران به انتخاب مربيان و مشاوران مدرسه 0
4-نماينده شوراي معلمان 0
5-نماينده انجمن اولياء ومربيان به انتخاب انجمن 0
تبصره -درصورت لزوم وبه ويژه درمواقعي كه پيشنهادهاي شوراي دانش آموزان مطرح است مدسرمدرسه از نماينده شوراي دانش آموزان وبرحسب موردازافرادذيربط وصاحب نظر براي شركت درجلسات شوراي مدرسه دعوت مي كند0
ب -شرح وظايف :
1-مراقبت ونظارت برفعاليتهاي مدرسه درچارچوب اهداف مصوب دوره تحصيلات ومفاداين آيين نامه 0
2-نظارت برحسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش ودستورالعملهاي مربوط وبخشنامه هاي ابلاغي ازسوي وزارت آموزش وپرورش وبرنامه ريزي براي توجيه وآموزش عوامل ذيربط 0
3-بررسي وتاييبرنامه هاي پيشنهادي سالانه مدرسه كه ازسوي مدير، درچارچوب مقررات وضوابط مربوط ،به شوراارايه مي شود0
4-بررسي واتخاذتصميم درموردپيشنهادهاي ارائه شده از سوي شوراي معلمان ،انجمن اولياء ومربيان وشوراي دانش آموزان 0
5-بررسي وتاييدبرنامه هاي مربوط به بزرگداشت ايام الله ومناسبت هاي مختلف ديني وانقلابي وملي 0
بررسي وتاييدبرنامه هاي مربوط به مسابقات علمي ،ورزشي ،فرهنگي و هنري درسطح مدرسه 0
7-بررسي وتاييدبرنامه اردوهاوبازديدهاي دانش آموزان ازمراكزعلمي ، فرهنگي ،حرفه اي بارعايت ماده 107اين آيين نامه 0
8-بحث واتخاذتصميم درموردچگونگي برگزاري امتحانات بارعايت مقررات ودستورالعملهاي مربوط 0
9-تمصم گيري درموردتشويق وتنبيه دانش آموزان برابرمندرجات بندهاي 2ندهاي و3فصل ششم اين آيين نامه 0
10-برنامه ريزي براي تقديرازكاركنان ودانش آموزان نمونه به منظور ارائه الگوهاي شايسته باهمكاري انجمن اولياء ومربيان 0
11-تصميم گيري درموردلباس وپوشش دانش آموزان ،درچارچوب مباني و ضوابط مندرج درفصل پنجم اين آيين نامه 0
13-نظارت برفرآيندبودجه بندي برنامه درسي ارائه شده ازسوي شوراي معلمان وتاييدآن براي اجراء 0
14-بررسي مشكلات دانش آموزاني كه بامسائل خاصي ازنظرآموزشي و پرورشي مواجهندوارائه پيشنهادبه كميسيون خاص ادارات آموزش و پرورش مربوط باتوجه به اختيارات كميسيون مذكور0
15-صدورمجوزاخذامتحان ازدانش آموزي كه درامتحان پاياني (1)داخلي وامتحان جهش تحصيلي وتغيير رشته غيبت موجه داشته است تادوهفته پس ازپايان ايام امتحانات 0
16-بررسي وتصويب پيشنهادشوراي معلمان درموردتعيين پايه تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي مشمول ماده 43اين آيين نامه 0
17-برنامه ريزي براي كمك به دانش آموزاني كه شرايط استفاده از ماده 54اين آيين نامه رادارامي باشند0
18-تصميم گيري درمورددايربودن مدرسه درايام تعطيل رسمي واوقات فراغت ،براي فعاليت فوق برنامه آموزشي وپرورشي ،بامسئوليت مستقيم مديرمدرسه 0
19-ترويج وگسترش فعاليتهاي آموزشي ،پرورشي وتقويت اعتقادات ديني ، قرآني ونمازومكارم اخلاقي وفراهم آوردن امكانات وزمينه هاي برگزاري شايسته مراسم گوناگون عبادي -سياسي 0
21-بررسي واتخاذدرموردچگونگي ارتقاء مهارت هاي زندگي واجتماعي موردنيازدانش آموزان 0
22-برنامه ريزي مناسب به منظورتوسعه تربيت بدني ،بهبودوضع امكانات ورزشي حفظ وتوسعه نمودهاي عيني اخلاق وآداب اسلامي ،ارتقاي سطح بهداشت ،بهبودوضعيت فضاوتجهيزات كارگاهي ،آزمايشگاهي ونمازخانه وحفظ محيط زيست 0
23-بررسي واتخاذتصميم درموردنحوه مشاركت موسسات ودستگاههاي آموزشي خارج ازمدرسه درآموزشهاي علمي وعملي دانش آموزان براساس آيين نامه هاي مربوط 0
24-بررسي واتخاذتصميم درموردعرضه توليدات وارائه خدمات حاصل از فعاليتهاي آموزشي (عملي -كارگاهي )دانش آموزان به متقاضي بر اساس آيين نامه مربوط0
25-برنامه ريزي مناسب براي برقراري ارتباط وتعامل بين مدرسه و جامعه محلي به منظوربهره مندي ازامكانات وظرفيت هاي پيرامون مدرسه درارتقاء اموركمي وكيفي مدرسه 0
1-برابرراي صادره دردويست وسي وچهارمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي وآموزش وپرورش مورخ 7/4/79منظورازامتحان پاياني غايبين مجازدرنظام امتحاني نيمسالي امتحان پايان نيمسال ودرنظام سالي امتحانات خردادوشهرويورماه است .ضمنادانش آموزان دوره پيش دانشگاهي مشمول اين بندنخواهندبود0
26-تعيين پايه تحصيلي دانش آموزي كه درنظام آموزشي خارجي تحصيل كرده ومتقاضي ادامه تحصيل درمدرسه ايراني خارج از كشوراست ،با رعايت مفادآيين نامه ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي .(1)
27-تغيير رشته تحصيلي دانش آموزاني كه رشته تحصيلي آنان دركشور محل انتقال موجودنمي باشد(چنانچه دانش آموزبايددرامتحان برخي ازدروس به عنوان تغيير رشته شركت كندمي تواندضمن ثبت نام وادامه تحصيل دررشته موردنظر،دروس مربوط راتاپايان سال تحصيلي امتحان دهد).(2)
28-انتخاب دانش آموزان جهت تحصيل درمدرسه شبانه روزي بارعايت اساسنامه مدارس شبانه روزي 0
29-بررسي واتخاذتصميم درمورددانش آموزاني كه بامشكلات اخلاقي و رفتاري خاص مواجهندباحفظ ورعايت شان وكرامت انساني آنان وتصميم گيري درمورددانش آموزان مشمول ماده 84اين آيين نامه .درچنين مواردي موضوع باحضورمدير،يكي ازمعاونين به انتخاب مدير،يك نفرازمربيان امورتربيتي به اتخاب مربيان ومشاورمدرسه (درصورت وجودمشاوردر مدرسه )بررسي وتميم لازم اتخاذمي شود
ماده 11-رياست شوراي مدرسه بامديرودستورجلسات شوراي مدرسه بانظر اعضاي شوراي مذكورتوسط مديرمدرسه تعيين مي شود.مسئوليت اجراي تصميم هاي شوراي مدرسه نيزبامديرخواهدبود.همه كاركنان مدرسه موظفندبراي اجراي مطلوب مصوبات شوراهمكاري نمايند0
تبصره -دبيرشوراي مدرسه دراولين ازبين اعضاء تعيين مي شود.دبير شوراموظف است خلاصه اي ازمذاكرات ياتصميمات متخذه هرجلسه راثبت نموده وبه امضاي شورا برساند0
ماده 12-درهرسال تحصيلي مديربايددراولين فرصت وحداكثريك ماه پس ازبازگشايي مدارس نسبت به تشكيل شوراي مدرسه اقدام كند.شوراي مديرحداقل هردوهفته يكبارتشكيل جلسه خواهدداد0
ماده 13-شوراي مدرسه باحضوردوسوم اعضاء رسميت مي يابدومصوبات آن باراي اكثريت حاضرين جلسه قابل اجرامي باشد.مصوبات شورانبايدبا آيين نامه هاومقررات عمومي كشوروضوابط وزارت آموزش وپرورش مغايرت داشته باشد0
تبصره -درمودارسي كه به علت كم بودن تعداددانش آموزان وعدم حضور برخي ازافرادموضوع بندالف ماده 10تعداداعضاء كمتراز3نفرباشدشورا تشكيل نمي شودوظايف آن به مديرواگذار مي گردد0
3-انجمن اولياء ومربيان
ماده 14-به منظورتقويت همكاري ومشاركت اولياي دانش آموزان براي كمك به ارتقاي كيفيت فعاليتهاي آموزشي وپرورشي وگسترش ارتباط دوكانون مقدس خانه ومدرسه ،انجمن اولياء ومربيان تشكيل مي شود. تركيب اعضاي ووظايف انجمن اولياء ومربيان مدارس به شرح زيراست :
الف -تركيب اعضاء :
1-مديرمدرسه 0
2-يكي ازمعاوني به انتخاب مدير0
3-نماينده شوراي معلمان 0
4معاون پرورشي يايكي ازمربيان امورتربيتي ودرصورت نبودن مربي ، يكي ازمعلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير0
5-منتخبين اولياي دانش آموزان 0
تبصره 1-تعداداولياي دانش آموزان ونحوه انتخاب آنان جهت عضويت درانمن وچگونگي وزمان تشكيل جلسات برابرآيين نامه انجمن مركزي اولياء ومربيان خواهدبود0
تبصره 2-درصورت لزوم مديرمدرسه مي توانداز نماينده شوراي دانش آموزان وبرحسب موردازافرادذيزبط وصاحب نظربراي شركت درجلسات انجمن دعوت كند0
ب -شرح وظايف :
1-تامين مشاركت فكري ،فرهنگي ،عاطفي وآموزشي اولياء وتقويت هماهنگي وهمسويي تربيتي وآموزشي خانه ومدرسه 0
2-برنامه ريزي وتصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده 0
4-همكاري ومشاركت باشوراي معلمان دربرگزاري كلاسهاي فوق برنامه 0
5-مشاركت دراجراي برنامه هاي كارآموزي هنرجويان درهنرستانها0
6-همكاري ومشاركت بامديرمدرسه دراجراي فعاليتهاي پرورشي ،برگزاري اردوهاي دانش آموزي وبازديدازمراكز علمي ،آموزشي وفرهنگي 0
7-همكاري ومشاركت درباره چگونگي قدرداني از كاركنان ،اولياء و دانش آموزان واعضاي شوراهاي مدرسه بارعايت ضوابط ومقررات مربوط
8-جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت وكمك به ارتقاء كيفيت فعاليتهاي مربوط وارايه پيشنهادهاي لازم به مديرمدرسه 0
9-تلاش وهمكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان ،صاحبان حرف ، افرادخيروموسسات خيريه درتامين امكانات موردنيازوبهبوداداره امورمدرسه 0
10-نظارت برچگونگي اخذكمكهاي مردمي بارعايت قوانين ومقررات مربوط
11-تشكيل شوراي مالي مدرسه باعضويت مديرمدرسه ،رييس انجمن و نماينده شوراي معلمان دراولين جلسه انجمن 0
12-نظارت برنحوه هزينه وجوه حاصل ازكمكهاي مردمي ،خدمات فوق برنامه ،سرانه دانش آموزان وكمكهاي شوراهاي آموزش وپرورش از طريق شوراي مالي ومطابقت مواردهزينه بابرنامه هاي مصوب شوراي مدرسه 0
13-بررسي واخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت وآمددانش آموزان 0
14-انتخاب نماينده براي شركت درشوراي مدرسه 0
15-انجام اموري كه براساس بخشنامه هاي انجمن مركزي اولياءو مربيان به عهده انجمن مدرسه محول مي گردد0
تبصره 1-درمدارس بزرگسالان ومدارس كم جمعيتي كه برابرآيين نامه انجمن مركزي اولياء ومربيان امكان تشكيل انجمن نمي باشدوظايف انجمن به مديرمدرسه واگذار مي شود0
تبصره 2-مدارس ضميمه ومدارسي كه به صورت مجتمع (ابتدايي ،راهنمايي تحصيلي ومتوسطه )توسط يك مديراداره مي شوندمي توانند درصورت تمايل مديرانجمن اولياء ومربيان رابه صورت مشترك تشكيل دهند0
4-شورا معلمان
ماده 15-به منظور بحث وتبادل نظر وهماهنگي درامورآموزشي واداري مدرسه وتامين مشاركت معلمان درحسن جريان آموزشي وپرورشي واداري مدرسه ،شورايي به نام شوراي معلمان باشركت همه معلمان ،مربيان ومشاوران مدرسه تشكيل مي گردد0
وظايف شوراي معلمان به شرح زيراست :
1-نظارت برهمسويي برنامه هاوروشهاي كاري درچهاچوب اهداف مصوب دوره تحصيلي ومفاداي آيين نامه 0
مشاركت موثروكارآمد درتهيه برنامه هاوفعاليت هاي آموزشي وپرورشي مدرسه وهمكاري دراجراي آن پس از تاييد شوراي مدرسه 0
3-بودجه بندي برنامه درسي با رعايت مقررات مربوط وارايه آن به شوراي مدرسه جهت تاييد0
4-بررسي وتبادل نظر پيرامون چگونگي افزايش اثربخشي روشهاي تدريس 0
5-چاره انديشي براي تامين مشاركت فعال ءانش آموزان درفرايند آموزش وپرورش 0
6-تلاش درارتقاي كيفيت برنامه هاي آموزشي وپرورشي وبرررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان وبرنامه ريزي براي كاهش آن 0
7-مشاركت درتنظيم برنامه هاي پرورشي ،تقويت اعتقادات ديني واخلاقي و آداب اسلامي دردانش آموزان 0
8-بررسي وتبادل نظر به منظور هماهنگ كردن نحوه تشويق وتنبيح دانش آموزان 0
9-بحث وتبادل نظر واخاد تدابير مناسب درموردمسائل آموزشي ،پرورشي وانظباطي دانش آموزان وبهبود اداره مدرسه 0
10-بحث وتبادل نظر درباره محتواي كتابهاي درسي وانعكاس آن به مسئولين ذيربط ازطريق مديرمدرسه 0
11-تبادل نظروهماهنگي درموردنحوه استفاده ازوسايل آموزشي ،كمك آموزشي وكارگاهي
12-ارايه راهكارهاي مناسب براي ترغيب دانش آموزان به منظورانجام مطالعات درسي وغيردرسي 0
13-ايجادهماهنگي درارتباط بانحوه وميزان تكاليف درسي دانش آموزان متناسب بانيازاستعدادها علايق انها0
14-همكاري ،برنامه ريزي وتصميم گيري درخصوص چگونگي تشكيل كلاسهاي فوق برنامه بامشاركت انجمن اولياء0ومربيان ورعايت ضوابط مربوط
15-بررسي منابع آموزشي ،كمكهاي آموزشي وپرورشي وانتخاب ومعرفي كتب نشريات ،نوارهاي صوتي وتصويري جهت استفاده درمدرسه بارعايت ساير مقررات 0
16-انتخاب نماينده نمايندگان شوراي معلمان براي شركت درشوراي مدرسه وانجمن اولياءومربيان دراولين جلسه شوراي معلمان 0
17-تعيين پايه تحصيلي دانش آموزان مشمول ماده 43اين آيين نامه وارايه پيشنهاد به شوراي مدرسه 0
ماده 16-رياست شوراي معلمان به عهده مديرودرغياب مديربرعهده نايب رييس است كه توسط شوراي معلمان تعيين مي شودمدير مدرسه مسئول تعيين دستورجلسه وپيگيراجراي تصميماتي است كه توسط اكثريت اعضاي شوراي معلمان اتخاذ مي شود0
تبصره 1-مدير مدرسه مي توانددرصورت لزوم ازمتخصصين تعليم وتربيت معلمان بازنشسته ،كارشناس مسئولين آموزش وپرورش واولياءدانش آموزان جهت شركت درشوراي معلمان وتبادل نظر درزمينه هاي مربوط دعوت كند
تبصره 2-دبير شوراي معلمان دراولين جلسه توسط اعضاي شوراتعيين مي شود وموظف است خلاصه اي ازمذاكرات ياتصميمات متخذه هرجلسه را ثبت نموده وبه امضاي اعضاي شورا برساند0
تبصره 3-شوراي معلمان مي تواند به منظور انجام بهتر وظايف خود نسبت به تشكيل گروههاي درسي وآموزشي اقدام نمايد0
ماده 17-مديران مدارس موظفنداولين جلسه شوراي معلمان راحتي الامكان قبل از بازگشايي مدارس وحداكثر تا10روز پس از آن تشكيل دهند جلسات شوراي معلمان حداقل هرماه يك بارتشكيل مي شود0
5-شوراي دانش اموزان :
ماده 18-به منظور مشاركت دانش آموزان درامورمربوط به مسايل آموزشي پرورشي ،انظباطي ،ورزشي وفوق برنامه وايجادارتباط صحيح ومستقيم دوسويه بين دانش آموزان واولياء مدرسه وارج نهادن به شخصيت و كرامت آنها وتقويت اعتماد به نفس وخودباوري ومسئوليت پذيري و مشاركت جويي درآنان شوراي دانش آموزان درسطح مدارس تشكيل مي شود تركيب اعضاء وشرح وظايف شوراي دانش آموزان به شرح زيراست :
الف :تركيب اعضاء :
اعضاي شوراي دانش آموزان شاغل به تحصيل همان مدرسه خواهندبود، تعداد ونحوه انتخاب اعضاء برابردستورالعملي خواهدبود كه توسط وزارت آموزش وپرورش تنظيم وابلاغ مي گردد0
ب -شرح وظايف :
1-مراقبت برهمسويي فعاليت هاي شوراي دانش آموزان بامفاداين آييننامه 0
2-بررسي پيرامون چگونگي مشاركت دانش آموزان دربخشي ازفعاليت هاي آموزشي وپرورشي واجرايي مدرسه وارئه پيشنهاد به مدرسه 0
3-همكاري دربرنامه ريزي واجراي مناسبتهاي مذهبي ،انقلابي وملي در مدارس 0
4-اداره نشريه ديواري وهمكاري دراداره اموركتابخانه مدارس 0
5-همكاري دربرگزاري مستبقات فرهنگي ،هنري ،علمي وورزشي دانش آموازان
6-همكاري دربرگزاري بازديدهاي علمي واردوهاي تفريحي ومذهبي 0
7-همكاري دربرگزاري نمازجماعت واداره نمازخانه مدارس 0
8-همكاري درتشكيل واداره تعاوني دانش آموزان درمدارس 0
9-همكاري درامورانتظامي وبهداشتي مدرسه 0
10-همكاري درتنظيم برنامه امتحانات داخلي مدرسه 0
11-انتخاب نماينده براي شركت موردي درشوراي مدرسه وانجمن اولياء ومربيان 0
12-ترتئه پيشنهادبه مديرمدرسه جهت تشويق دانش آموزاني كه مشاركت فعال دراموراجرايي مدرسه داشته اند0
ماده 19-شورا ي دانش آموزان يك شوراي درون مدرسه اي است وفاقد شعبه وتشكيلات خارج از مدرسه خواهدبود.شوراي دانش آموزان مجازبه ايجادرقابت هاي ناسالم سياسي وفعاليت جناحي وحزبي درداخل يا خارج از مدرسه نمي باشدونمي توانددرانتخابات له ياعليه كانديداها فعاليت نمايد0
ماده 20-مديرمدرسه موظف است نسبت به تشكيل ششوراي دانش آموزان برابرشيوه نامه ابلاغي درهرسال اقدام نمايد.جلسات شوراي دانش آموزان حداقل هرسه ماه يكبارتشكيل مي شود0
تبصره 1-براي اثربخشي بيشتر شوراي دانش آموزان ،يكي ازمعاونان ياموبيان امورتربيتي ودرغياب آنهايكي از معلمان مدرسه به انتخاب مدير،ضمن هدايت جلسات شوراي دانش آموزان ،مشكلات آنان راپيگيري مي نمايد0
تبصره 2-شوراي دانش آموزان مي تواندباموافقت شوراي مدرسه نسبت به تشكيل انجمن هاي ديني ،فرهنگي ،هنري ،ورزشي وعلمي اقدام كند
ماده 21-شوراي دانش آموزان درمدارس نقش مشورتي ومشاركت درامور اجرايي داردوتصميم هاي آن باراي اكثريت وپس ازتاييد مديربا رعايت مفاداين آيين نامه قابل اجراخواهدبود.كديرمدرسه همكاري لازم رابراي رفع مشكلات شوراي دانش آموزان درحدامكانات وتوان بعمل خواهدآورد0
نكات ضروري درموردانجمن اولياء ومربيان وشوراهاي مدرسه
ماده 22-تشكيل هرگونه انجمن ياشورايي درمدرسه به غيرازمواردمندرج دراين آييننامه ،قبل ازتصويب شوراي عالي آموزش وپرورش مجازنيست تبصره -انجمن ها وشوراهايي كه براساس مقررات عمومي كشورمانند مصوبات مجلس شوراي اسلامي ،شوراي عالي انقلاب فرهنگي وهيات دولت تشكيل مي شوندتابع مقررات خاص خودخواهندبود0
ماده 23-مكاتبات هرنوع ارتباط اشخاص حقيقي ياحقوقي باانجمن اولياء ومربيات ياهريك ازشوراهاي مدرسه فقطازطريق مديرمدرسه انجام مي گيرد
ماده 24-شوراهاي مندرج دراين آيين نامه درسطح مدرسه فعاليت مي كنند وتشكيل آنهادرسطح منطقه يابالاتربدون تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مجازنخواهدبود0
ماده 25-درمواردي كه تصميم هاي اتخاذشده درانجمن اولياءومربيان ياهريك ازشوراهاي مدرسه ،بانظر مديرمغايرباشد،مديرموضوع رابه اداره آموزش وپرورش مربوط منعكس كرده ونظررييس اداره متبوع لازم الاجراء مي باشد0
ماده 26-مديرمدرسه موظف است هر سه ماه يمبارگزارشي ازنحوه فعاليت شوراها وانجمن اولياءومربيان شامل تعدادجلسات واهم تصميم گيري هاي شوراي مدرسه به اداره آموزش وپرورش محل ارسال نمايد0
تبصره -ادارات آموزش وپرورش انجمن اولياء ومربيان وشوراهاي فعال مدارس راموردتشويق قرارخواهندداد0
فصل سوم -شرايط ثبت نام وادامه تحصيل دانش آموزان
ماده 27-ثبت نام دانش آموزان براي ورودبه هريك ازدوره هاي تحصيلي درمدارس داخل كشوربااصل شناسنامه ودرمدارس خارج ازكشوربااصل شناسنامه ياگذرنامه صورت مي گيرد0
ماده 28-هنگام ثبت نام دانش آموزدرپايه اول دبستان وانتقال دانش آموزپايه مذكورازيك مدرسه به مدرسه ديگر،مدير مدرسه بايدپس از رويت شناسنامه ،صحت شرط سني دانش آموزراباقيدتاريخ مطابقت در ظهرتصوير(فتوكپي )شناسنامه گواهي وامضاء نمايد0
گواهي مذكوربايد درپرونده تحصيلي دانش اموزضبط ونگهداري شود.
ماده 29- مديران مدرسه بايدهنگام ثبت نام دانش آموزدرپايه اول ابتدايي كارت بهداشتي تنظيم شده ازسوي مراكز بهداشتي رامطالبه ودرپرونده تحصيلي دانش آموزظبط ونگهداري نمايد.
تبصره -درشهرستانها ومناطقي كه طرح سنجش سلامت جسماني وآمادگي تحصيلي ،بينايي وشنوايي نوآموزان براي ورودبه دبستان اجراء مي شود،ارايه گواهي سلامتي وبلامانع بودن ثبت نام دانش آموزان در مدرسه عادي كه توسط پايگاههاي سنجش صادرمي شودضروري است .
ماده 30-برگزاري آزمون ورودي ،مصاحبه وتعيين شرط معدل براي ثبت نام دانش آموزان ودريافت هرگونه وجه (به جزء وجوه مربوط به بيمه حوادث وكتابهاي درسي )درزمان ثبت نام مجازنيست ونبايددانش آموزي به دلايل مذكوراز ثبت نام محروم شود.
تبصره -مدارسي كه داراي قانون وضوابط خاص مي باشندازحيت ثبت نام تابع قوانين ومقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 31-ثبت نام دانش آموزاني كه محل سكونت آنها به مدرسه نزديكتر است دراولويت خواهدبودوثبت نام ازدانش آموزاني كه والدين آنان هردوشاغل هستنددرمدرسه نزديك به محل كارپدريامادربلامانع است
ماده 32-درمدرسه براي هردانش آموزپرونده تحصيلي تشكيل مي شود پرونده تحصيلي درهردوره نشان دهنده وضعيت تحصيلي دانش آموزدر آن دوره خواهدبود وبايد علاوه برمدارك مندرج درشيوه نامه ثبت نام شامل كارنامه هاي ثنوات قبل همان دوره تحصيلي نيزباشدبراي دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي وجودكارنامه تحصيلي پايه پنجم ابتدايي وبراي دانش آموزان دوره پايه متوسط وجودگواهينامه دايم ياموقت پايه سوم راهنمايي تحصيلي درپرونده تحصيلي ضرورت دارد. تبصره افرادي كه بااستفاده ازارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي يا برابر مقررات باشركت درامتحان وروردي موقت به ادامه تحصيل مي شوند نياز به كارنامه تحصيلي سنوات قبل ندارند.
ماده 33-مديرمدرسه مي توانددرموارداستثنايي بااخذتعهدكتبي ازولي دانش آموزي كه فاقدشناسنامه ومدارك تحصيلي است ازوي به صورت مشروط حداكثر براي مدت يك ماه ثبت نام نمايد.ادامه تحصيل اين قبيل دانش آموزان درصورت عدم ارايه مدارك هويتي وتحصيلي منوط به موافقت كميسيون خاص اداره آموزش وپرورش خواهدبودودرهرصورت دانش آموزموظف است براي ثبت نام قطعي ودرج مشخصات وي دردفترآمار تاقبل از اولين نوبت امتحاني مدارك هويتي وتحصيلي خودرابه مدرسه تسليم كند.
تبصره -ثبت نام وادامه تحصيل دانش آموزي كه مدارك تحصيلي خارجي وي جهت ارزشيابي ناقص مي باشد باتاييد كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي واخذمعرفي نامه ازاداره كل آموزش وپرورش مدارس خارج ازكشور تاقبل ازشروع امتحانات پاياني بلامانع است چنانچه تاپايان امتحانات خردادماه پايه تحصيلي قطعي دانش آموزتوسط اداره كل آموزش وپرورش مدارس خارج از كشوربارعايت سايرمقررات مشخص نشودامتحانات خردادوشهريوروي به عنوان امتحان تعيين پايه محسوب خواهدشدوچنانچه دانش آموزدرامتحانات شهريورماه قبول نشودميتواند جهت تعيين پايه درامتحان دروس پايه پايين تربه صورت يك نوبتي شركت كند.
ماده 34-پذيرفتن دانش اموز به صورت مستمع آزاد ممنوع است . تبصره -دانش آموزي كه به ضرورت درمحلي غيرازمحل ثبت نام خوربه سرمي برد مي تواندباارايه كارت شناسايي مدرسه ياگ واهي تحصيلي وبااخذمعرفي نامه ازاداره آموزش وپرورش (مقصد)ازكلاسهاي درس يكي ازمدارس درمحل جديد به صورت موقت استفاده كند.
ماده 35-دارندگان مدارك تحصلي نهضت سوادآموزي بارعايت شرايط سني مي تواندبه شرح ذيل ادامه تحصيل دهند:
الف -بامدرك تحصيلي دوره مقدماتي درپايه دوم ابتدايي ثبت نام و ادامه تحصيل دهندويادرامتحان پايه دوم ابتدايي (به عنوان ورود به پايه سوم )شركت كرده ودرصورت احراز شرايط قبولي درپايه سوم ابتدايي ثبت نام كند0
ب -بامدرك تحصيلي دوره تكميلي درپايه چهارم ابتدايي ثبت نام نمايند0
ج -بامدرك تحصيلي دوره پاياني درپايه پنجم ابتدايي ثبت نام نمايند
ماده 36-شراي طسني ثبت نام درمدارس روزانه به شرح زيرخواهدبود:
الف -دوره ابتدايي
1-حداقل سن ثبت نام درپايه اول دبستان 6سال تمام وحداكثرآن در مناطق شهري 9سال تمام ودرمناطق روستايي وعشايري 11سال تمام خواهد بود .
2-حداكثرسن ثبت نام دردوره ابتدايي درمناطق شهري 14سال تمام ودر مناطق روستايي وعشايري 16سال تمام خواهدبود0
ب -دوره راهنمايي وتحصيلي
حداكثرسن ثبت نام درپايه هاي اول ،دوم وسوم راهنمايي تحصيلي در مناطق شهري به ترتيب 15،16و17سال تمام ودرمناطق روستايي وعشايري به ترتيب 17،18و19سال تمام است 0
ج -دوره متوسطه
حداكثرسن ثبت نام درپايه هاي اول ،دوم وسوم متوسطه ودوره پيش دانشگاهي درمنطق شهري ،روستايي وهشايري به ترتيب 18،19،20و21سال تمام است . تبصره 1-درهردوره تحصيلي دوسال به حداكثرسقف سني دانش آموزان معلول جسمي كه درمراكز آموزشي خاص به تحصيل اشتغال دارنداضافه مي شود0
تبصره 2-ملاك محاسبه سن دانش آموزجهت ثبت نام اول مهرماه خواهد بود0
تبصره 3-ملاك تعيين شهروروستابراي رعايت حداكثرسن مجاز ثبت نام تقسيمات كشوري خواهدبودچنانچه برخي روستاهادرطول سال تحصيلي به محدوده شهري منضم شوند ادامه تحصيل دانش آموزان آن مناظق تا پايان آن دوره تحصيلي مطابق شرايط سني روستا خواهدبود0
تبصره 4-ثبت نام مجدددانش آموزان غيرمشمول نظام وظيفه كه ترك تحصيل كرده اندبارعايت شرايط سني درپايه تحصيلي مربوط بلامانع است .
ماده 37-ثبت نام مجدددانش آموزدرهمان پايه يك كه قبول شده است بارعايت ساير شرايط صرفادرمدارس غيرانتفاعي يابه صورت متفرقه مجازاست .
ماده 38-ثبت نام دانش آموزان پسري كه به سن مشموليت مقرردرقانون خدمت وظيفه عمومي مي رسندتابع مقررات وشيوه نامه هايي است كه با هماهنگي نظام وظيفه ازطريق وزارت آموزش وپرورش ابلاغ مي شودوژ
ماده 39-غيبت غيرموجه سه ماه متوالي به بيشتردانش آموزان مشمول ازنظرمقررات نظام وظيفه ترك تحصيل تلقي مي شود.
تبصره -وقف تحصيلي وغيبت موجه ترك تحصيل محسوب نمي شود.
ماده 40حداكثرتعدادسالهاي مردودي مجازدرهرپايه تحصيلي دردوره هاي ابتدايي وراهنمايي تحصيلي دو سال خواهدبودودانش آموزبارعايت شرايط سني مي تواندبراي سومين سال درهمان پايه ثبت نام كند. تبصره -دانش آموزمعلول جسمي كه درمراكز آموزشي خاص به تحصيل اشتغال دارندمجاز خواهدبودبه مدت يك سال بيشترازدانش آموزان عادي تكرارپايه كنند.
ماده 41-دانش آموزي كه به دلايل موجه قبل از شروع سال يانيمسال تحصيلي موفق به ثبت نام نشده است مي تواندصرفا بااخذمجوزاز كميسيون خاص اداره آموزش وپرورش محل ثبت نام كرده وادامه تحصيل دهددراينگونه موارددرستون ملاحظات دفتر آماربه شماره نامه وراي كميسيون خاص استنادمي شود.
تبصره -دانش آموزي كه پس ازارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي ازطريق اداره كل آموزش وپرورش مدارس خارج از كشورجهت ثبت نام معرفي مي شودنياز به اخذموافقت ازكميسيون خاص اداره آموزش وپرورش ندارد وثبت نام وي درهرزمان ازسال تحصيلي بلامانع خواهدبود0
ماده 42-ثبت نام ازدانش آموزات اتباع خارجي مقيم ايران براساس مدارك هويتي واقامتي معتبرصورت مي پذيردافرادخارجي مقيم ايران راننده شدگان وپناهندگان ازكشورهاي خارجي بايد داراي اجازه اقامت موردتاييدوزارت كشورباشند .
ماده 43-پايه تحصيلي دانش آموزي كه به عللي مانند عدم دسترسي به مدرسه بيماري ويااقامت درخارج ازكشورنتوانسته به موقع واردمدرسه شوديامدارك تحصيلي وي دراثرحوادثي ازقبيل سيل زلزله وآتش سوزي ازبين رفته وياوقفه اي درادامه تحصيل اوايجادشده است وهمچنين پايه تحصيلي دانش آموزي كه مدارك قابل قبولب جهت ارزشيابي ندارد دردوره ابتدايي بارعايت حداقل سن متعارف ثبت نام وبررسيهاي انجام شده ازسوي شوراي معلمان توسط شوراي مدرسه تعيين مي شودو درستون ملاحظات دفترآمار به راي شوراي مدرسه استنادمي شود.در دوره هاي راهنمايي ومتوسطه متقاضي ادامه تحصيل باتوجه به حداقل متعارف وتوانايي خودمي تواندبامعرفي اداره آموزش وپرورش محل در امتحان ورودي پايه موردنظرشركت نموده ودرصورت احرازشرايط قبولي درپايه بالاترادامه تحصيل دهد0(سن متعارف دردوره ابتدايي براي پايه هاي اول تاپنجم به ترتيب 6و7و8و9و10سال تمام وبراي پايه هاي اول تاسوم راهنمايي 11و12و13سال تمام وبراي پايه هاي اول تاسوم متوسطه 14و15و16سال تمام مي باشد).
ماده 44-انتقال دانش آموزان درجريان سال تحصيلي ازيك مدرسه به مدرسه ديگردرهمان منطقه به صورت موافقت مديرمدرسه مقصدبارعايت سايرمقررات واز يك منطقه مناحيه به سايرمناطق ونواحي آموزش و پرورش درصورت موافقت اداره آموزش وپرورش مقصد تا يك ماه قبل از شروع امتحانات پاياني بلامانع خواهدبود.
تبصره 1-منظورازامتحانات پاياني موضوع اين ماده درنظام سالي امتحانات آخرسال ودرنظام نيمسالي واحدي امتحانات پايان نيمسال است .
تبصره 2-پرونده تحصيلي ونمره هاي امتحاني اينگونه دانش آموزان بايدحداكثرتايكماه پس ازانتقال دانش آموزبه مدرسه جديدارسال شود
تبصره 3-انتقال دانش آموزان وداوطلبان آزادسال آخرمتوسطه پس از امتحانات نهايي خردادماه ازيك منطقه به منطقه ديگرمشروط برداشتن عضوموجه باموفقت كميسيون خاص اداره آموزش وپرورش مبدع بلامانع مي باشد.
ماده 45-انتقال دانش آموزان مدارس بزرگسالان به مدارس روزانه منوط به گذراندن كليه دروس يك پايه تحصيلي وداشتن شرايط سني وساير ضوايط ثبت نام ودارس روزانه است انتقال دانش آموزان مدارس روزانه به مدارس بزرگسالان تايك ماه قبل از برگزاري امتحانات پاياني مدارس بزرگسالان بلامانع است .
تبصره -دانش آموزان دوره متوسطه كه به علت ازدست دادن شرايط تحصيلي مدرسه روزانه به مدارس بزرگسالان منتقل مي شونداجازه بازگشت به مدارس روزانه رانخواهند داشت .
ماده 46-شرايط سني ثبت نام درمدارس بزرگسالان (شبانه )ومتفرقه به شرح زيرخواهدبود.
1-حداقل سن تحصيل درمدارس بزرگسالان دردوره هاي راهنمايي تحصيلي ومتوسطه به ترتيب 14و16سال تمام خواهدبود.
تبصره 1-درشرايط خاص بامجوزكميسيون خاص اداره آموزش وپرورش محل به صورت موردي مي توان ازدانش آموزي كه حداقل شرط سني راندارد درمدرسه بزرگسالان ثبت نام نمود.
تبصره 2-دانش آموزي كه شرايط تحصيل درمدرسه روزانه راازدست مي دهدودانش آموز مردودمتوسطه باهرسني مي توانددرمدرسه بزرگسالان ثبت نام كند.
2-برگذاري امتحان متفرقه دردوره ابتدايي به استثناي پايه پنجم درداخل كشورمجازنيست حداقل سن براي ثبت نام درامتحانات متفرقه پايه پنجم ابتدايي 10سال تمام است وبراي شركت درامتحانات مذكور نيازي به ارايه مدارك قبولي سنوات قبل نخواهدبوددرسايرپايه ها شرط سني وجودنداردولي ارايه كارنامه قبولي پايه قبل ضروري است
3-حداقل سن براي ثبت نام درامتحانات متفرقه دوره راهنمايي تحصيلي (جامع )18سال تمام دراول مهرماه است ودارندگان كارنامه قبولي پايه پنجم ابتدايي مي توانندبدون ارايه مدرك قبولي پايه هاي اول ودوم راهنمايي درامتحان نهايي دوره راهنمايي تحصيلي به صورت داوطلب آزادشركت كند.
تبصره 1-ثبت نام وشركت داوطلبان پسر مشمول نظام وظيفه درامتحانات نتفرقه بلامانع است ليكن براي آنان معافيت تحصيلي صادرنخواهدشد. تبصره 2-شركت درامتحانات متفرقه ازنظر مقررات نظام وظيفه ترك تحصيل تلقي مي شود.
ماده 47-مديرمدرسه موظف است حداكثر تايك ماه پس از شروع سال تحصيلي پرونده تحصيلي كليه دانش آموزان رابررسي نمايدوچنانچه از دانش آموزي برخلاف مقررات ثبت نام شده باشدنسبت به هدايت اوبه پايه استحقاقي اقدام كند.
تبصره -اگربعدازگذشت يك ماه ازشروع سال تحصيلي مشخص شوددانش آموزي درهمان سال ياسالهاي تحصيلي قبل برخلاف مقررات ثبت نام شده است مديرمدرسه بايدموضوع رابه اداره آموزش وپرورش گزارش نمايددر اينگونه موارداداره آموزش وپرورش موظف است دراسرع وقت نسبت به تعيين سرنوشت تحصيلي دانش آموزوپي گيري موضوع ازطريق مراجعت ذيربط اقدام كند.
تصحيلات ويژه براي دانش آموزان خاص
ماده 48-دانش آموزاني كه به دلايل موجه ازدليل شركت درالمپيادهاو دوره هاي آموزشي مربوط مسابقات ورزشي ونظايرآن به تشخيص كميسيون خاص اداره آموزش وپرورش موفق به شركت درامتحانات نهايي سوم راهنمايي تحصيلي ومتوسطه نمي شوندمي توانند درنوبت امتحاني بعدي شركت كنندقبولي آنان به عنوان قبولي درامتحانات نوبت قبل محسوب خواهدشد.
ماده 49-كليه كساني كه يكي ازبستگان درجه اول آنهادرطول سال تحصيلي شهيداسر يامفقودمي گرددوهمچنين دانش آموزاني كه يكي ازبستگان درجه اول آنها درفاصله يك ماه قبل از آغاز امتحانات خرداديا شهريورماه فوق مي شوددرآن نوبت امتحانب مردودنخواهندشداين قبيل افرادمي توانند علاوه برنوبتهاي امتحاني مذكوردريك نوبت امتحاني ديگرهمراه باغايبين مجارشركت كنند.
تبصره -مفاداين ماده شامل دروس نهايي دوره متوسطه نمي شود.
ماده 50-دانش آموزاني كه امتحانات آنان به علل مختلف ازقبيل حوادث غيرمترقبه بلاياي طبيعي برگزار نشده ويااوزاق امتحاني آنان مفعود يامعدون گرديده است درامتحانات داخلي مي تواندباتاييدكميسيون خاص اداره آموزش وپرورش دراولين فرصت وحداكثرتايك ماه پس از پايان ايام امتحانات درامتحان مجددشركت نمايند.
تبصره -درموردامتحانات نهايي صدورمجوزوتعيين نوبت امتحاني بر عهده كميسيون معين شوراي عالي آموزش وپرورش خواهدبود.
ماده 51-مدرسه مي تواندبامواقت كميسيون خاص اداره آموزش وپرورش ومحل علاوه برمواردمندرج دراين آيين نامه تصحيلات زيررانيزبراي دانش آموزقائل شود:
1-ثبت نام از دانش اموزي كه به دلايل مختلف از قبيل كبرسن ،مردودي يامشروطي بيش ازدفعات مجازبرنظايران شرايط تحصيل درمدرسه روزانه راازدست داده است .
2-ثبت نام بدون حضوردركلاس ازدانش آموزي كه به علل بيماري خاص قادربه حضوردركلاس نمي باشد.
3-برگزاري امتحان به صورت چندگزينه اي املاء صحيح غلط،دادن وقت اضافي جايگزين كردن نمره بخش كتبي به جاي شفاهي يابالاعكس در امتحانات داخلي باتوجه به شرايط خاص جسماني افراد(اختلالات حركتي ، ناسازگاربدني ،عدم تعادل بدني ).
4-برگزاري امتحان غبرنهايي درخارج از مدرسه ازدانش آموزي كه قادربه حضوردرجلسه امتحاني مدرسه نيست .
5-اخذامتحان بيش از موئد دردروسي كه امتحان آنها به صورت نهايي نيست حداكثريك ماه بعدازشروع امتحانات پاياني ازدانش اموزي كه به ضرورت به اتفاق والدين خودبه خارج از كشورعزيمت خواهدكرد.
6-اخذامتحان ازدانش آموزي كه درامتحانات هماهنگ غيبت موجه داشته است .
ماده 52-حداق سن ثبت نام درمدارس ايراني خارج از كشوركه سن ورود به دبستان درآن كشورها5/5 سال ياكمتراست 5/5سال خواهدبوددانش آموزاني كه در5/5سالگي واردمدارس ايراني خارج ازكشورمي شونددر صورتي مي تواننددرمدارس داخل كشورادامه تحصيل دهندكه پايه اول دبستان رادرمدارس ايراني خارج ازكشورگذرانده باشندانتقال اين قبيل دانش آموزان به پايه اول مدارس داخل كشوردرصورتي مجازاست كه اولياء آنان كارمنددولت ،نهادهاوارگانهاي انقلاب اسلامي در دوايرونمايندهيهاي جمهوري اسلامي ايران درديگركشورهابوده وماموريت آنان قبل ازپايان سال تحصيلي خاتمه يافته باشد.
ماده 53-دانش آموزان ازدواج كرده مي توانندبه يكي ازروشهاي زير ادامه تحصيل دهند.
1-طبق مقررات درامتحانات متفرقه شركت نمايند.
2-طبق مقررات درمدارس بزرگسالان تحصيل نمايند.
3-درصورت داشتن شرايط سني درمدارس روزانه ثبت نام نمايدوبدون حضوردركلاس مانندسايرين درامتحانات شركت نمايند.
4-بارعايت سادگي كامل وخودداري ازابراز مسائل ازدواج باديگر دانش آموزان مانندسايرين درمدارس روزانه به تحصيل ادامه دهند.
ماده 54-دانش اموزدوره ابتدايي وراهنمايي تحصيلي كه به دلايل مختلف ازقبيل عدم دسترسي به مدرسه تكرار پايه ووقفه تحصيلي درشرايط سني بالاترازسن متعارف پايه تحصيلي خودقراردارد،مي توانددرصورت قبولي درامتحانات خردادماه باحداقل معدل كل 14درشهريورماه همان سال تحصيلي درامتحانات پايه بالاتردرمدرسه قبلي يامدرسه جديدي كه براي ادامه تحصيل ثبت نام كرده است به صورت يك نوبتي شركت كنندودرصورت احرازشرايط قبولي به پايه بعدي ارتقاء يابد.
تبصره 1-داوطلبان آزادامتحانات متفرقه پايه پنجم ابتدايي و دانش آموزان شبانه (بزرگسالان )دوره راهنمايي تحصيلي مجازبه استفاده ازمفاداين ماده نخواهندبود.
تبصره 2-شرايط قبواي درامتحانات شهريورماه همانند شرايط مندرج درآيين نامه امتحانات دوره ابتدايي وراهنمايي تحصيلي خواهدبود غايبين موجه شهريورماه مي توانددرامتحانات داخلي باتاييدشوراي مدرسه ودرامتحانات هماهنگ باتاييد كميسيون خاص اداره وآموزش و پرورش درامتحانات غايبين مجاز شركت نمايند.
ماده 55-ايثارگران مجازند يك سال بيش از سايردانش آموزان درمدارس بزرگسالان تحصيل كنند وهمچنين درهرنيمسال يادوره تابستاني يك عنوان درسي بيش از سقف واحدهاي مجازانتخاب نمايند.
فصل چهارم -شرط بهداشتي وايمني مدارس
ماده 56-سعي شودبراساس توابع ومعب،يارهاي نظارت آموزش وپرورش در هرمدرسه نمازخانه ،كتابخانه ،آزمايشگاه ،كارگاه ،سالن ورزشي ، سالن اجتماعات ،مكان ووسايل لازم براي كمكهاي اوليه ومراقبت هاي بهداشتي درماني واطفاي حريق پيش بيني وازامكانات موجوددرمدرسه وامكانات مشابه خارج از ان استفاده شود.
ماده 57-مديران مدارس موظفندبراي كمك به ارتقاي سطح بهداشت وسلامت محيط مدرسه براموري ازقبيل تامين آب آشاميدني سالم نظافت سرويسهاي بهداشتي توجه به پازيدگي لباس ،بدن ،موي سردانش آموزان ،تهويه وتامين رنگ وروشنايي مناسب براي فضاي مدرسه وتهيه وتوزيع مواد خوراكي درتعاوني مدرسه واستفاده از لباس كاردرگاههاي مراقبت كامل معمول دارد.
ماده 58-درمدرسه بايدحداقل يك باردرسال ازدانش آموزان معاينه بهداشتي درماني بعمل آيدمديران مدارس بايدباكمك انجمن اولياءو مربيان نهايت همكاري رابامسئولان وسازمانهاي بهداشتي براي تامين بهداشت وسلامت دانش اموزان داشته باشند.
تبصره -درمناطقي كه مربي بهداشت يامركز بهداشتي درماني براي اجراي برنامه هاي بهداشتي وجودنداشته باشد انجمن اولياء ومربيان نيزقادربه تامين آن نباشدمديرمدرسه بايددراسرع وقت باتهيه گزارش لازم مراتب رابه اطلاع اداره آموزش وپرورش محل برساندتااقدامات لازم براي اجراي برنامه هاي مربوط به مراقبت هاي بهداشتي وخدمات ايمني صورت گيرد.
ماده 60-درمواردي كه دراثرشيوه بيماري واگيرداريابه هردليل ديگر درارتباط باشرايط بهداشتي وايمني مدرسه ادامه تحصيل دانش آموز باخطراحتمالي مواجه باشد مديرمدرسه بايدبانظركارشناسان مربوط وموافقت اداره آموزش وپرورش نسبت به تحويل نمودن مدرسه به صورت اقدام كندواحتمال نمايدكه دراسرع وقت ترتيب ادامه تحصيل دانش آموزان درمحل ديگرداده شود.
ماده 61-مديران مدارس موظفندبه هنگام مشاهده علايم بيماري در دانش آموزمراتب رابه اطلاع اولياء وي برسانندتاترتيب درمان دانش آموزقبل از سرايت بيماري به ديگردانش آموزان داده شود.
ماده 62-دانش آموزي كه به سبب ابتلاء به بيماري واگيردارغيبت كند هنگام بازگشت به مدرسه براي اطمينان به بهبودي بايدگواهي پزشكي مبني برصحت مزاج ارائه نمايد.
ماده 63-دانش آموزاني كه ضعف بينيايي ياشنوايي دارندبايددررديفهاي مناسب كلاس قرارگيرند ودرمورددانش آموزاني كه بادست چپ مي نويسند نبايد هيچ گونه ممانعتي به عمل آيدوپيش بيني محل مناسب براي نشستن وتامين شرايط مناسب براي آنهابايدموردتوجه قرارگيرد.
فصل پنجم -كوشش ولباس دانش آموزان
ماده 64-لباس دانش آموزان بايدازنظر دوخت ورنگ ساده وداراي ظاهري آراسته ومتناسب بامحيط آموزشي وتربيتي مدرسه باشد.
ماده 65-دانش آموزان بايدعلاوه براستفاده از پوشش مناسب درمدرسه درآمدورفت به مدرسه نيزازلباس وپوشش مناسب وفاقد هرگونه نصوير ونوشته استفاده كنند.
ماده 66-لباس دانش آموزان علاوه برپوشش نشان وقاروعفاف آنان است شكل ودوخت لباس آنان بايد باشعون اسلامي متناسب باشد.
ماده 67-پوشش دانش اموزان دخترشامل 1-چادر،مانتو،شلوار،مقنعه 2-مانتو،شلوارومقنعه مي باشد.
تبصره 1-چادربهترين حجاب ومناسب ترين پوشش مي باشدشايسته است مديران مدرسه ضمن رعايت عدم اجباردانش آموزان دختررابه استفاده ازآن تشويق وتوصيه كند.
تبصره 2-رنگ مانتو،شلوارومقتعه ءانش اموزان دختربايدضمن توجه به شرايط سني وجغرافيايي ازميان رنگهاي مناسب انتخاب شود.
فصل ششم -مقررات انظباطي دانش اموزان :
1-وظايف دانش آموزان
ماده 68-دانش اموزان دردوره تحصيل موظفندموازين اسلامي ومقررات آموزش وپرورش دراخلاق ورفتارخويش رعايت كنندكه اهم انها به شرح زيراست :
1-رعايت شعائرديني
2-رعايت ادب واحترام نسبت به مدير،معاون ،معلمان ،وديگركاركنان مدرسه .
3-رعايت حسن رفتارواخلاق وهمكاري باسايردانش اموزان .
4-رعايت شايسته درتحصيل ،رعايت مقررات آموزشي وتربيتي ،انجام فرايض ديني ومشاركت درفعاليتهاي اجتماعي مدرسه .
5-حضضور به موقع درمدرسه وخروج ازآن درپايان ساعات مقرر(حضوردر مدرسه به غيرساعات مقرربراي استفاده اززمين ورزش ،آزمايشگاه ، كتابخانه فعاليت هاي پرورشي و...منوط به اجازه ولي دانش آموزو موافقت مديروبه سرپرستي اويايكي ازكاركنان مدرسه مجازخواهدبود
6-حضور مرتب درمدرسه وكلاس درس درتمام مدتي كه مدرسه رسماداير است .
7-رعايت بهداشت ونظافت فردي وهمكاري بادانش آموزان ديگرومسئولين مربوط درپاكيزه نگه داشتن فضاي مدرسه .
8-استفاده از لباس وكفش وجوراب ساده ومناسب واصلاح موي سرمتناسب باشئون دانش آموزي براي پسران ورعايت حجاب مناسب براي دختران
9-خودداري ازبكاربردن وسايل تجملي وآرايشي وپرهيزازهمراه آوردن اشياء گرانبهاووسايل غيرمرتبط باامورتحصيلي به مدرسه .
10-خودداري ازخريدوفروش درمدرسه به غيرازمواردي كه درآيين نامه شركت تعاوني دانش اموزي پيش بيني شده است .
11-مراقبت ازوسايل شخصي واحتمام درحفظ ونگهداري اموال ،تجهيزات وساختمان مدرسه .(چنانچه دانش آموزي به وسايل وساختمان مدرسه ياسايردانش آموزان خسارت واردآورده بايدخسارت وارده توسط دانش آموز ياولي وي جبران شود).
تبصره -برگه هايي كه درموقع ثبت نام توسط دانش آموزوولي اوتكميل مي شودبايدحاوي اهم وظايف انظباطي دانش اموزان باشدتاضمن آگاهي وتوجه دانش آموزوولي اوانجام اين وظايف راتعهدكند.
ماده 69-مدير موظف است به مواردي كه دانش آموزتاخيرورودمكرريا غيبت غيرموجه داشته باشد مراتب رابه اطلاع ولي وي برساندتابا همكاري ولي چاره جويي لازم معمول شودچنانچه غيبت دانش آموزپسر مشمول وظيفه عمومي بيش از حدمقرردرماده 39اين آيين نامه باشد مديرموظف است مراتب تدك تحصيل وي رابه مراجع مربوط اعلام كند.
ماده 70-غيبت غيرموجه وتاخيروروددانش آموزدردفترانضباطي ثبت و موجب كسرنمره انضباطي مي شودودرصورت تاخيرورودمكررياغيبت بيش ازحدمديرمدرسه موظف است بانظرشوراي مدرسه تصميم مقتضي رابرابر مفادماده 76اتخاذنمايدومراتب راكتبابه ولي دانش آموزابلاغ كند.
2-ترغيب وتشويق :
ماده 71-مديرمدرسه بايدبراي ترغيب دانش آموزان به انجام صحيح وظايف خويش برنامه هايي راتهيه وباتاييدشوراي مدرسه اجراكند.
ماده 72-دانش آموزاني كه وظايف خودرابه نحوه ششايسته انجام مي دهد به روشهاي زيرموردتشويق قرارمي گيرد:
1-تشويق شفاهي دركلاس درحضوردانش اموزان .
2-تشويق شفاهي درمراسم آغازين درحضوركليه دانش آموزان .
3-تشويق كتبي وشفاهي دركلاس واعلام آن به ولي دانش آموز.
4-تشويق كتبي وشفاهي درحضوركليه دانش اموزان .
5-اعطاي جايزه يالوح تقديرباامضاي مديرمدرسه درحضورهمه دانش آموزان .
6-تشويق كتبي واعطاي لوح تقديرازطرف اداره آموزش وپرورش .
7-معرفي براي شركت دراردوهاي تربيتي ،آموزشي وفرهنگي
8-اعطاي نشان هاي دانش آموزي برابرضوابط مصوب شوراي عالي آموزش پرورش .
تبصره -اتخاذتصميم درمودربند(1)با معلم ومربي دانش آموزوبندهاي (2)لغاحت 5 توسط مديرمدرسه وبندهاي (6و7)پس از تاييد شوراي مدرسه انجام خواهدگرفت .
ماده 73-درانجام هرنوع تشويق بايدمواردذيل رعايت شود:
1-برنامه هاي تشويقي مدرسه بايد منجربه تشويق وانگيزش دروني در دانش آموزان شده وروح اميد،تعاون ،عشق به كاروكوشش وجديت رادر آنان توسعه دهد.
2-ملاك اصلي درتشويق ،سعي وكوشش دانش آموزوميزان پيشرفت وي در مقايسه باوضع قبلي خودباشد.
4-جوايزي كه تهيه مي شودبايدمتناسب باسن وذوق دانش آموزباشدو ارزش آموزشي وتربيتي آن موردتوجه قرارگيرد.
5-خلاصه تششويقهاي مهم بايددرپرونده تحصيلي دانش آموزان درج شود ودرصورت عدم حضوراولياء به نحومناسب به اطلاع آنان برسد.
6-تشويق هيچ دانش آموزي نبايدسبب تحقيردانش آموزديگري شودودر اعمال تشويقهانبايدتبعيض واستثنايي بين دانش آموزان قائل شد.
3-تنبيح :
ماده 74-قصوروسهل انگاري دانش اموزان نسبت به انجام وظايف خود تكلف محسوب مي شودمدير،شوراي مدرسه ،معاونان ومربيان موظفندقبل ازاعمال هرگونه تنبيح از وضع وموقعيت محصل آگاهي يابندودرجستجوي انگيزه وعلت برآيندونسبت به رفع ان اقدام كنند.
ماده 75-تنبيح بايدتوجه دانش اموزرابه اشتباه خودجلب وزمينه مناسب رابراي ايجادرفتارمطلوب دروي فراهم نمايدلذااعما تنبيح بايد متكي به يافته هاي علمي واستفده از الگوهاي مناسب تغيير رفتار باشد تاموجب تجلي دانش آموزواصراروي برتكراراشتباه نشود.
ماده 76-دانش اموزان متخلفي كه راهنماييها وچاره جوييهاي تربيتي درانهامفيدموثرنمي افتدبارعايت تناسب به يكي ازروشهاي زيرمورد تنبيح قرارمي گيرند:
1-تذكر واطارشفاهي به طورخصوصي .
2-تذكرواخطارشفاهي درحضوردانش آموزان كلاس مربوط .
3-تغيير كلاس درصورت وجودكلاسهاي متعدددريك پايه بااطلاع ولي دانش آموز
4-اخطاركتبي واطلاع به ولي دانش اموز.
5-اخراج موقت ازمدرسه بااطلاع قبلي ولي دانش آموزحداكثربراي مدت سه روز.
6-انتقال به مدرسه ديگر
ماده 77-اعمال هرگونه تنبيح ديگرازقبيل اهانت ،تنبيح بدني وتعيين تكاليف درسي جهت تنبيح ممنوع است ودراعمال تنبيحات نبايدبين دانش آموزان تبعيذواستثنايي قائل شد.
ماده 78-اعما تنبيح مندرج دربندهاي (1و2)برعهده معلم ومربي مربوط وبندهاي 3به عه ده مديروبندهاي (4و5)پس از موافقت شوراي مدرسه برعهده مديراست درموردبند6علاوه برتاييدشوراي مدرسه اخذموافقت اداره آموزش وپرورش نيزضروري است .
ماده 79-دردبيرستانهاوهنرستانهاي وابسته به سايروزارتخانه هاو سازمانها ومراكزغيروابسته به آموزش وپرورش وسايرواحدهاي آموزشي كه به علت منحصر به فردبودن يانظاير آن انتقال دانش آموزازيك مدرسه به مدرسه ديگرممكن نمي باشددرصورت استمرارتخلف شوراي مدرسه باموافقت اداره آموزش وپرورش نسبت به اخراج دانش آموزاز آن مدرسه اقدام مي نمايد.
تبصره -درموارديكه لازم است ولي دانش آموزدرجريان تخلف فرزندش قرارگيردبايدقبلاحساسيت هاي ولي بررسي وآنگاه باروش مناسب اورا درجريان رفتار قرزندش قرارداد.
ماده 80-درصورتي كه دانش اموزي به علت تخلف ازمدرسه اي به مدرسه اي ديگر منتقل شود ونهايتاتشخيص داده شودكه نظم آموزشي وتربيتي را برهم مي زندوموجب انحراف وگمراهي دانش آموزان ديگرمي شودباتاييد شوراي مدرسه وموافقت اداره آموزش وپرورش مربوط درنوبت اول ار حضوردرمدارس منطقه ياناحيه آموزشي مربوط وبراي نوبت دوم تامدتي كه اداره كل آموزش وپرورش استان تعيين مي نمايدازحضوردركليه مدارس محروم مي شودوازاولياي اوخواسته مي شود كه تعليم وتربيت وفرزند خويش رابيرون ازمدرسه به عهده گيرند.
ماده 81-اعمال تنبيحات انضباطي مقرردراين آيين نامه بايدبارعايت نكات زيرانجام پذيرد:
1-تنبيح انضباطي بايدروشنگرانه وآگاه كننده باشد.
2-به شرايط جسمي ورواني وسني وخانوادگي واجتماعي دانش آموزتوجه شود.
3-تنبيه باتخلفي كه دانش آمورمرتكب شده متناسب باشد وتربيت و تدريج مناسب دراجراي تنبيح رعايت شود.
4-خيرخواهي مدرسه براي دانش آموزوولي اوبيان وروشن شود.
5-فاصله زماني بين وقوع تخلف واجراي تنبيح نزديك ومنطقي باشد.
6-شيوه هاي جبران تخلف به دانش آموزارايه گرددوازاوخواسته شود كه خطاوتخلف خودراجبران مند.
7-دراجراي تنبيح عابروي دانش آموزحفظ شودوازتنبيح درحضورجمع جزء درمواردضروري اجتناب گردد.
4-وظايف مدرسه درارتباط بامقررات انضباطي :
ماده 82-مديرمدرسه موظف است همكاران خودرانسبت به مواردانضباطي آگاه كندوممنوعيت تنبيح بدني راتذكردهدودرصورت مشاهده تخلف مراتب راجهت اطلاع واقدام لازم به اداره آموزش وپرورش منطقه گزارش دهد.
ماده 83-تنبيح وتشويق اعمال شده ونتيجه آن دررفتاردانش آموزبايد دردفترانضباطي دانش آموزان درج شودودرتعيين نمره انضباطي وي موردتوجه قرارگيرد.
تبصره -سوابق تخلف وتنبيه دانش آموزدرپايان هرسال تحصيلي امضاء خواهدشدتاسابقه نامناسبي براي دانش آموزباقي نماند.
ماده 84-چنانچه دانش آموزي به اتهام جرمي ازطريق مراجع قضايي به طورموقت بازداشت شودپس ازآزادي شوراي مدرسه نحوه ادامه تحصيل وي راتعيين مي كندكه پس از تاييد اداره آموزش وپرورش اجراءمي شود مدت بازگشت دانش آموزبه عنوان وقفه تحصيلي منصوب مي شود.
ماده 85-مديرمدرسه موظف است باهمكاري معلمان مربيان وشراي دانش آموزان وظايف دانش آموزان وچگونگي تشويقهاو اجمالي ازتنبيحهاي پيش بيني شده دراين آيين نامه رابه تناسب سن وفهم دانش آموزان وبه اقتضاي شرايط به آنان آموزش دهد.
فصل هفتم -امورمالي
ماده 86-كليه درآمدهاي مدرسه (سرانه دانش آموزان ووجوه حاصل از خدمات فوق برنامه كمكهاي شوراهاي آموزش وپرورش مناطق وكمكهاي مردمي )بايد به حساب ابنكي مدرسه واريزوبارعايت مقررات مربوط تحت نظر شوراي مالي مدرسه هزينه شوددرورستاها ومناطقي كه كمك كنندگان دسترسي بع بانك نداشته باشند مديرمدرسه به اضاي دريافت كمكهاي نقدي قبض شماره دارومعتبرصادروبه اولياء تحويل مي دهد وجوه جوع آوري شده دراولين فرصت باهماهنگي انجمن اولياءومربيان بايد به حساب ابنكي مدرسه واريزشودودرپايان هرسال تحصيلي گزارش عملكردكمكهاي مردمي باامضاي مديرورييس انجمن اولياء ومربيان به شوراي آموزش وپرورش شهرستان ارسال گردد.
ماده 87-شوراي مالي مدرسه درهرسال تحصيلي باعضويت رييس انجمن اولياء ومربيان نماينده شواري معلمان ومديرمدرسه تشكيل مي شود وبايد اسنادهزينه به امضاي اعضاي شوراي مالي برسد.
ماده 88-برداشت ازحساب مدرسه بادوامضاء ازسه امضاء شوراي مالي مدرسه (امضاي مديرويكنفرديگرازاعضاي شوراي مالي مدرسه )صورت خواهدگرفت واعضاي شوراي مالي درمقابل انجام هزينه هامسئوليت مشترك خواهندداشت .
ماده 89-كليه اموال وتجهيزات خريداري شده واهدايي مدرسه بايدمطابق مقررات مربوط شماره گذاري ودردفتراموال مدرسه ثبت شوند.
ماده 90-استفاده ازكمكهاي مردمي براي تشويق كاركنان معلمان و مربيان مدرسه مي بايست باموافقت انجمن اولياء ومربيان مدرسه صورت پذيرد.
ماده 91-گرفتن هرگونه وجوه بابت هزينه گردشهاي علمي ،تفريحي و تربيتي بايدمتناسب باهزينه هاي مربوط وتوان پرداخت خانواده ها باشدوپس ازموافقت انجمن اولياء ومربيان مدرسه انجام گيرد.
ماده 92-شيوه نامه لازم درخصوص مقررات مالي بارعايت مفاداين آيين نامه توسط وزارت آموزش وپرورش تدوين وابلاغ مي شود.
فصل هشتم -سايرموارد
ماده 93-ازاول مهرماه تاآخرشهريورماه سال بعديك سال تحصيلي محسوب مي گردد.دوره آموزش رسمي وامتحانات آن درهرسال تحصيلي ازاول مهر ماه تاپايان خردادماه سال بعدخواهدبود،مگردرشرايط خاص كه با تصيب شوراي عالي آموزش وپرورش اعلام خواهدشد.
ماده 94-دراوقات رسمي حضورمدير،معاونان ،معلمان وسايركاركنان در مدرسه جزدرمواردي كه برابرقانون مجازشناخته شده ،الزامي است .
ماده 95-برنامه درسي مدارس مطابق باجداول ساعات درسي وهفتگي مصوب تنظيم مي شودوقبل ازشروع سال تحصيلي به اطلاع معلمان مي رسد.
ماده 96-تعطيلات ضمن سال تحصيلي مدارس برابرتعطيلات رسمي كشورو تعطيلات نوروزي (لغايت 13فروردين )وتعطيلات فصلي (تيرومرداد)خواهد بودومدارس درايام تعطيلات فصلي روزهاي دوشنبه وچهارشنبه براي انجام كارهاي اداري بازخواهندبود.تعطيلات اضطراري ،برابرتصميم اداره كل آموزش وپرورش استان عملي خواهدشدودرصورت بروزاينگونه تعطيلي ها،درفرصت مناسب بايدنسبت به جبران كمبودي كه ازاين لحاظ درمدت تحصيل رسمي سالانه روي مي دهداقدام شود.(1)
ماده 97-مرخصي هاي معلمان وكاركنان واحدهاي آموزشي طبق آيين نامه مرخصي هامصوب هيات وزيران وشيوه نامه هاي صادره ازوزارت آموزش و پرورش خواهدبودعوامل اداري واجرايي بايد به نحوي ازمرخصي ساليانه خوداستفاده نمايندكه منجر به تعطيلي مدرسه نشود.
تبصره -تعطيلات مدارس خارج ازكشوربه وسيله اداره كل آموزش وپروش مدارس خارج از كشورپيشنهاد وپس از تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش اجراء مي گردد.
ماده 98-مدرسه بايد مشوق ونشاط آورباشدمديران مدرسه موظفند با نظارت مستمرباحجم تكاليف درسي وفعاليتهاي آموزشي وپرورشي ومتعادل كردن دفعات امتحانات كلاسي شرايطي رافراهم آورندكه ازخستگي مفرط دانش آموزان جلوگيري شود.
1-برابرراي دويست وشانزدهمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 25/8/59كه طي شماره 4707/دش مورخ 10/9/59ابلاغ شدشورا موافقت خودراباتعطيل كردن مدارس خاص اقليتهاي رسمي درروزهاي تعطيل مجاز آنها حداكثرتا11 روز درسال مشروط براينكه تعدادساعات كارسالانه اينگونه مدارس از تعدادساعات كارمقرردرآيين نامه هاي مربوطكمتر نباشد اعلام نمود.
برابرنامه شماره 28518/20302مورخ 30/5/78رياست جمهوري اعيادمذهبي مناسبتهاي قومي اقليتهاي مذهبي زرتشتي كليمي ومسيحي به شرح خواهدبود:
الف -اعيادمذهبي ومناسبتهاي ويژه اقليت زرتشتي
1-تولد زرتشت پيامبر(زادروزآشوزرتشت )2-روزبزرگداشت شهداء و درگذشتگان 3-جشن مهرگان 4-درگذاشت زرتشت پيامبر(درگذشت اشوزرتشت ) 5-جشن سده .
ب -اعيادمذهبي ومناسبتهاي ويژه اقليت كليمي
1-پسح عيدفطير2-شاووعوت (نزول تورات )3-روش هشانا(اول سال نو)
4-كيپور(روزه بزرگ )5-سوكرت (عيدسايبانها)6-پوريم
ج -اعيادمذهبي ومناسبتهاي ويژه مسيحيان آشوري
1-عيدميلادمسيح (ع )2-سال نوميلادي 3-عيدتعميدحضرت مسيح (ع )4-روز نينوا5-عيداوشانا6-عيدپاك 7-عيدعروج مسيح 8-عيدنيطيكاست
د-اعيادمذهبي ومناسبتهاي ويژه مسيحيان ارمني كاتوليك
1-عيدميلادمسيح (ع )2-عيدسال نوميلادي 3-عيدتعميدحضرت مسيح (ع )
4-عيدرهبران مذهبي ارامنه 5-عيدشهداء وارطاناش 6-عيدپاك 7-روز شهداي ارمني
ه -اعيادمذهبي ومناسبتهاي ويژه مسيحيان ارمني گريگوري
1-روزمسروب مقدس 2-سال نومسيح 3-تولددرغسل تعميدمسيح (ع )4-روز وارطان مقدس 5-عيدپاك 6-روزشهداي ارمني
ماده 99-معلمان درانتخاب روشهاي تدريس بودجه بندي كتابهاي درسي طرح سئوال امتحاني به كارگيري وسايل كمك آموزشي وموادكمك درسي بارعايت مقررات مصوب وتصميمهاي شوراي مدرسه آزادي عمل خواهند داشت .

تاریخ انتشار : چهارشنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۰ |
 

9 دی

شعله بر مسجد و مصحف می‌زد
در عزای شه دین دف می‌زد
ارمنی در غم زینب می‌سوخت
فتنه‌گر روز عزا کف می‌زد
9دی روز بصیرت مبارک

   
این وبگاه تحت حمایت هیچ ارگان و نهادی نمی باشد ، و به منظور اطلاع رسانی بهتر اخبار مدرسه به اولیا دانش آموزان طراحی شده است
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری بدون ذكر منبع ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد و شرعا حرام می باشد .
وبلاگ دبیرستان نمونه دولتی استاد شهریار از جمعی وبلاگهای ارزشی شهرستان میانه