نوشته شده توسط : جعفری

بخش اول...درس اول:

 

 

1.فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص دفاع را بنویسید؟ 

ملت ایران نشان داد آنجایی که پای دفاع از هویت ملی وآرمان های عزیز تر از هویتملی درمیان است،ایستادگی او،ایستادگی درس آموز است.

 

پرسش:

 

1.عکس العمل هریک از حیوان ها دربرابرخطری که آن ها را تهدید می کند،چیست؟

الف)آهو در مقابل خطراز دست یوزپلنگ فرارمی کند

ب)پنگون برای نجات دادن تخم های خود از دست روباه به مقابله ی رودررو ايجاد سر و صدا وبااومی پردازد.

پ)با بزرگنمایی و تغير رنگ ازخود دفاع میکند

ت)این دو حیوان با یکدیگر جنگ میکنند تا زمانی که یکی پیروز شود ودیگری بمیرد(تهاجم متقابل)

 

2.به عکس هایی که عکس العمل انسان درموقعیت های گوناگون،نشان میدهد،توجه کنید وآن ها را توضیح دهید.

الف)مخفی شدن و دفاع با وسایل ساده وابتدایی مانند:سنگ،چوب وغیره 

ب)مخفی شدن واستتار

پ)دفاع با وسایل ابتدایی سرد مانند:منجنیق،شمشیر ،چاقو،گرز،نیزه وغیره 

ت)دفاع در پشت خاکریز و استفاده از سنگر وماسک برای مقابله در برابر حملات شیمیایی دشمن میباشد.

 

3.علت این عکس العمل ها در برابر خطر چیست؟

نجات جان خود وبقاء موجودات دیگر

 

4.باتوجه به پرسش های 3،2،1،آیا میتوانید واژه ی مناسبی برای این عکس العمل ها بیان کنید؟

دفاع

 

5.سعی کنیدوتعریف مناسبی برای این وازه هاپیداکنید؟

به مقا بله ی انسان در مقابل خطراتی که جان ومال اورا تهدید میکند ودر معرض خطر قرارمیدهد دفاع کویند.

 

6.بین عکس العمل انسان وحیوان در هنگام روبرو شدن باخطر،چه تفاوتی وجود دارد؟

دفاع انسان در مقابل خطر آگاهانه و براساس تفکر وتامل ویادگیری های قبلی است،اما دفاع حیوان غریزی یا فطری است-هدف حیوان از دفاع حفظ خود است ولی انسان برای مملکت دین وناموس خود دفاع میکند

 

7.برای بیان این تفاوت ها از چه واژه ای استفاده میکنیم؟

دفاع آگاهانه و دفاع غیرآگاهانه

 

8.جنگ از نظر روانی واجتماعی واقتصادی بر زندگی افراد جامعه تاثیرمیگذارد.

 

9.زمان تهاجم رژیم صدام به ایران در چه سالی بود؟

 

درسال1359

 

10.هنگام آغاز تهاجم رژیم صدام به ایران درسال1359، وضع زندگی مردم در شهر های مرزی چگونه بود؟ باتوجه به تصویر«الف»لحظه ای که خود را در آن موقعیت قرار دهید و جنگ از نظر تاسسیسات روانی،اجتماعی واقتصادی آن درزندگی افراد جامئه تحلیل کنید؟

زمانی که شهری مورد حمله ناجوان مردانه و تصرف دشمن قرار میگیرد آشیانه وکاشانه ی مردم را از آن ها میگیرند،مردم به دلیل از دست دادن زندگی،خانه وکاشانه واموال خود دچار ضرر و زیان فراوان شده وتا بخواهد این بی نظمی اجتماعی را جبران کند متحمل هزینه های زیادروحی،اجتماعی واقتصادی خواهند شد.

 

11.با توجه به تصویر«پ»بگویید چرا آمار تلفات انسانی درجنگ ها گوناگون متفاوت است؟ 

آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ،مدت جنگ،نوع جنگ،ادوات ووسایل جنگي و محل جنگ بستگی دارد.

 

12.هنگام حمله ی دشمن به هر کشور،کدام نیروهامسئولیت رسمی دفاع رابرعهده دارند؟

 

 

نیرو های مسلح

 

13.در صورتی که نیرو های رسمی یک کشورتوان مقابله ی کامل با نیرو های مهاجم را نداشته باشد،چه نیرویی میتواند به آن هاکمک کند؟

نیرو های مردمی وداوطلب و بسیج مردمی

 

فعالیت های تکمیلی:

 

1.در جای خالی یکی از پیام های امام خمینی(ره)و مقام معظم رهبری را بنویسید؟

امام خمینی(ره):

مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد وتعلیمات نظامی دیده باشد.

مقام معظم رهبری:

دفاع از مملکت بر همه ی مردم واجب است و حکم شرعی دارد.

 

2.با مراجعه به قرآن کریم وقانون اساسی،در باره ی اهمیتدفاع در اسلام اطلاعاتی بدست آورید و جدول زیر را کامل کنید.

آیات قرآن:سوره ی انفاق آیه ی60

قانون اساسی اصل 151:دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه ،

 

امکانات آموزشی و نظامی بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری که همه ی

 

 افراد همراه توانایی دفاع مسلحانه از کشورونظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشند

 

 ولی داشتن اسلحه باید با اجازه از مقامت رسمی باشد.

 

خود آزمایی:

 

1.در تصاویر زیر نوع دفاع را تعیین کنید.

 

الف)دفاع آگاهانه  ب) دفاع فطري و غريزی

 

 

2.تصاویر زیر را از نظر سیر پیشرفت وتکامل ابزاردفاع مرتب کرده وشماره گذاری کنید.

به ترتیب ازچپ به راست کتاب:3،4،2،1،5

 

3.متن زیر را بخوانید و آن راتحلیل کنید:

 

در جریان جنگ حنین،به پیامبر (ص) خبر دادند سلاح تازه

 

 ای دریمن اختراع شده است.پیامبر (ص)بی درنگ کسانی را

 

 مامور کرد که آن سلاح را برای ارتش اسلام تهیه کنند.

جواب:

آشنایی با علوم  وفنون نظامي و پيشرفت در تمام زمینه ها و رشته ها حق مسلم هر کشوری است وپیامبربزرگ اسلام با این کار می خواست که رزمندگان اسلام با آخرین ابزار و ادوات جنگی برای دفاع از دین ومملکت خودآشنا شوند

 

 

بخش اول...درس دوم:

بسيج

 

1. فرمايش امام (ره) درباره ي بسيج را بنويسيد ؟

بسيج لشكر مخلص خداست.

 

2. خصوصيات نيروهاي بسيج يا بسيجي را بنويسيد؟

حركت خودجوش و مردمي بدون چشم داشت مادي و به صورت داوطلبانه.

 

3. بسيج چيست؟

نيروهاي خود جوش ومردمي كه به طور سازمانيافته،بدون چشم داشت مادی و به صورت داوطلبانه در عرصه هاي مختلف سازندگي، وحدت، دفاعي، امنيتي، بهداشت و درمان،اجتماعي و فرهنگي حضور فعال دارند.

 

4. بسيجي كيست؟

به فداكارترين نيروهاي مردمي كه در راه اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي قدم برميدارد،بسيجي مي گويند.

 

5)شكل ب:

 حضور فعال نيروهاي بسيج جهت جمع آوری وجه نقدی براي آسيب ديدگان.

 

6. شكل پ:

آموزش گروه هاي داوطلب مردمي جهت حضور در صحنه هاي مختلف اجتماعي،فرهنگي،دفاعي،سازندگي وغيره...

 

7. به نظر شما مجموعه ی اين تصاوير،چه هدف مشتركي را دنبال ميكنند؟

حضور فعال بسيج در عرصه هاي مختلف آبادي،عمران و دفاع از كشور و... 

 

8. از رويداد هاي مهم سال 1359چهار مورد بنويسيد؟

 چهار متن كتاب

 

9. نهاد هاي رسمي و مردمي را كه در زمان شروع جنگ، فعالانه به دشمن مقابله كردند را نام ببريد؟

ارتش جمهوري اسلامي ایران (دريايي،هوايي،زميني)-سپاه پاسداران انقلاب اسلامي-ستاد جنگ هاي نامنظم شهري-بسيج مردمي و...

 

10. در آغاز جنگ،مردم خرمشهر چگونه براي مقابله با دشمن سازماندهي شدند؟

شهيد جهان آرا به همراه ساير نظاميان سپاهي با سلاح هاي اندكي كه داشتند تا چند روز در برابر تجاوز عراق مقاومت كردند.در اين مدت زن و مرد مسلح بودند.

 

11. نتايج مثبت حضور و مشاركت مردم را در جلوگيري از تهاجم دشمن به خاك ميهن اسلامي بيان كنيد؟

پيروزي در مقابل دشمن-دفاع از مملكت- دفاع از دين و ناموس و جلوگيري از تصرف اراضي و شهر هاي مرزی.

 

12. گروه مهاجمان چه كساني بودند؟

گروهي از مزدوران وابسته به بيگانه كه آموزش هاي رزمي در جنگل را در يكي از كشور هاي خارجي ديده بودند.

 

13. چرا آنها جنگل هاي آمل را براي حمله به شهر انتخواب كرده بودند؟

1-آموزش جنگ را در جنگل ديده بودند.2-استتار و مخفي نمودن نيروها در جنگل 3-نزديكي شهر آمل به جنگل 4-چون نيروهاي ما در جنوب مشغول نبرد بودند.(اصل غافلگيري)

 

14.نقش دانش آموزان را در واقعه ي آمل تشريح كنيد؟

مديران به دانش آموزان توصيه كردند كه به خانه بروند ولي بسياري از دانش

 آموزان خود را به محل درگيري رساندند و شروع به كمك رساني به مردم و پاسداران كردند.تعدادي از شهداي اين واقعه دانش آموز بودند.

 

15.عرصه هاي مختلف فعاليت بسيج را بنويسيد؟

سازندگي-فرهنگي-اجتماعي-امداد رساني-بهداشت و درمان- امنيتي –دفاعي-انسجام

 

16.بسيج چگونه در عرصه  سازندگي فعاليت ميكند؟

همكاري با دولت در امر توسعه و مشاركت مردم در سازندگي و عمران

 

17. بسيج چگونه در عرصه  فرهنگي فعاليت ميكند؟

داير نمودن كلاس در رشته هاي مختلف و متنوع(طرح ميثاق).تشكيل كلاس هاي آموزشي مانند آموزش قرآن،معارف اسلامي،ورزش،تئاتر و ترتيب اردوهاي درون استاني و برون استاني.

 

18. بسيج چگونه در عرصه  اجتماعي فعاليت ميكند؟

همكاري با نهاد هاي اجتماعي مانند نهضت سواد آموزي و سازمان تامين اجتماعي

 

19. بسيج چگونه در عرصه  امداد رساني فعاليت ميكند؟

فعاليت پشتيباني و امداد رساني در حوادث

 

20. بسيج چگونه در عرصه بهداشت و درمان فعاليت ميكند؟

همكاري جهت مقابله با بيماري هاي واگير،تزريق انواع واكسن و دائر نمودن كلاس هاي آموزشي،بهداشتي و درماني

 

21. بسيج چگونه در عرصه ي امنيتي فعاليت ميكند؟

گسترش مشاركت مردم در امنيت داخلي

 

22. بسيج چگونه در عرصه دفاعي فعاليت ميكند؟

ايجاد آمادگي دفاعي

 

23. بسيج چگونه در عرصه ي انسجام فعاليت ميكند؟

تقويت وحدت و همبستگي ملي

 

24.دو سخن از امام خميني(ره) درباره ي بسيج را بنويسيد؟

بسيج يعني عشق به پروردگار.بسيج لشكر مخلس خداست.

 

25.سخن مقام معظم رهبري را درباره ي بسيج بنويسيد؟

بسيج يعني جوانان آماده ي تلاش

 

26.با توجه يه مطالب صفحه ي قبل هر يك از اسوه هاي معرفي شده چه ويژگي هايي داشتند كه به اين مقام رسيده اند؟

دين و ايمان-تقوا-تعاون-مشاركت تربيت صحيح- انس با قرآن-شركت در كلاس هاي مذهبي و...

 

27.به نظر شما براي اسوه شدن چه مسيري را بايد پيمود؟

محيط مناسب-تربيت منطقي-آموزش مناسب-الگو قرار دادن افراد نمونه-حضور فعال در مراسم هاي مذهبي و عمل به دستورات قرآن و ائمه اطهار(ص).

 

28.با توجه به ويژگي هاي مطرح شده،اسوه هايي را كه ميشناسيد را نام ببريد؟

خانواده ی شهيد سلطاني فر-شهيد طاهره هاشمي-شهيد فهميده-شهيد چمران-شهيدتندگويان و هزاران هزار شهيد گمنام ديگر...

 

بخش اول...درس سوم:

 

 

1.موجود زنده پس از کسب علائم واطلاعات محیطی وتجزیه و تحلیل آن ها به دوجمع بندی میرسد.آن را توضیح دهید.

توان من>تهدیدهاوخطر های محیطی=آرامش واحساس امنیت 

توان من< تهدیدهاوخطر های محیطی=عدم آرامش واحساس ناامنی

 

2.چه موقع انسان در مقابل خطر ها وتهدید های محیطی احساس آرامش وامنیت نسبی میکند؟

توان من>تهدیدهاوخطر های محیطی=آرامش واحساس امنیت

 

3. چه موقع انسان در مقابل خطر ها وتهدید های محیط  احساس آرامش وامنیت نسبی نمی کند؟

توان من< تهدیدهاوخطر های محیطی=عدم آرامش واحساس ناامنی

 

4.ازناامنی های اقتصادی چهارموردبنویسید.

رشد بیکاری-بیشتر شدن واردات وکاهش صادرات-افزایش تورم-گسترش قاچاق کالا

 

5. ازناامنی های نظامی دو مورد بنویسید.

رشد درگیری های نظامی در منطقه ی خلیج فارس-ایجاد پایگاه های نظامی قدرت های فرا منطقه ای درآسیای میانه

 

6. ازناامنی های فرهنگی اجتماعی هشت مورد بنویسید.

رشدآمار طلاق- گسترش بیماری های ایدز و هیپاتیت- افزایش تعداد دختران فراری-افزایش مصرف مواد مخدر - افزایش تعداد بی سوادان - کاهش تعداد افراد کتاب خوان-افت تحصیلی ی دانش آموزان- کم رنگ شدن معنویت در جامعه

 

خودآزمایی:

 

1. ناامنی در ابعاد مختلف ظاهر می شود درموارد زیر نوع آن را بیان کنید.

پ) ناامنی اجتماعی و فرهنگی  -الف)ناامنی اقتصادی – ب)ناامنی نظامی

 

2.آیابین ابعاد مختلف ناامنی؛ارتباط وجود دارد؟چگونه؟

بله-اگر در کشور افزايش تورم وجود داشته باشد در خانواده های کم در آمد همه  اعضاء خانواده باید کار کنند تا بتوانند خرج خود را در آورند که نتیجه ی آن افت تحصیلی دانش آموزان و  افزایش تعداد بی سوادان وکاهش تعداد افراد کتاب خوان است.

 

3.اقدام های موثر که مسعولان ومردم می توانندبرای جلوگیری از بروز نا امنی انجام دهند چیست؟

تدوین قانون – نظارت و کنترل – تنبیه افرادی كه ایجاد ناامنی می کنند- تشویق افرادی که در جامعه ایجاد امنیت می کنند-اجرای قانون-آموزش افراد در زمینه ها مختلف جهت ایجاد امنیت و... 

بخش اول...درس چهارم:

 

1.فرمايش حضرت علي (ع) را در خصوص رعايت نظم بنويسيد؟

شما را به تقوای خدا و داشتن نظم در كارها سفارش ميكنم.

 

2.مقررات كلي را كه در يك پادگان  وجود دارد را بيان كنيد؟

اطاعت از فرمانده- نظم و مقررات خاص در غذا خوردن و خوابيدن،لباس پوشيدن ، آموزش نظامي ، گروهبندي- مشخص نمودن سرگروه- آشنايي با فضای فيزيكي پادگان- آموزش نظام جمع

 

3.آداب اوليه نظامي كه در يك پادگان اجرا ميشود را بنويسيد؟

تشكيل ستون و به خط شدن-گروهبندي-اجرای فرامين و رعايت كليه مقررات پادگانی

 

4.رعايت و اجراي دقيق آداب نظامي چه نتايجي را به همراه دارد؟

نظم پذيري-هماهنگي فرد با خويش و گروه-قوي ظاهر شدن در ميادين نبرد-ندادن تلفات در جنگ

 

5.منظور از اين جمله چيست؟«اگر در پادگان عرق بيشتری بريزيد،در ميدان جنگ خون كمتري ريخته خواهد شد.»

هر چه در پادگان آموزش صحيح و مناسب و آشنايي با تاكتيك های روز مقابله بيان شود،در جنگ با دشمن به دليل برتري نظامي و عقيدتي، تلفات كمتري خواهيم داد.

 

6.تصاوير فرامين نظامي صفحه 22 كتاب:

1-خبردار   2-از جلو نظام   3-به چپ چپ   4-به راست راست   5-عقبگرد     6-آزادباش   7-در جا زدن(در جا قدم رو)   8-پيش فنگ   9- دوش فنگ   10.دست فنگ   11.پا فنگ

 

7.به نظر شما مجموعه تصاوير بالا را به چند گروه ميتوان تقسيم كرد؟

(انفرادي-گروهي)-(با اسلحه-بدون اسلحه)

 

8.با توجه به تصاوير(فرامين نظامي) در اجرای حركات صف جمع چه عواملي دخالت دارند؟ نام ببريد؟

نظم و هماهنگي-آموزش مناسب-شعار:فرمان،فرمان،نيرو-اطاعت از يك فرمان-آمادگي بدنی

 

9.در آموزش نظامی،برای مجموعه اين حركات،چه واژه ای را به كار ميبرند؟فوايد انجام اين كار را بنويسيد؟

نظام جمع-افراد قدرت كنترل  و هماهنگی  اندام و اعضا و حتي حواس خود را بدست مي آورند.اطاعت دقيق و آگاهانه از فرمانده را بياموزند.هنگام دفاع،كارايي بيشتری داشته باشند.در لحظه های حساس نبرد خيلي زود متشكل شوند.فرصت كمتري برای پيشروي به دشمن بدهند.

 

10.به نظر شما چرا در محيط های نظامی ، نظم كاربرد بيشتري دارد؟

لازمه ی هر كار گروهي، مشاركت در كار ها و رعايت نظم است و بدون آن انجام هيچ كاري به درستي ميسر نيست.نظم باعث ميشود كه كار ها در زمان و مكان مربوط به خود با بالا ترين كيفيت انجام شود.لذا با توجه به حساسيت دفاع در صحنه های مختلف نبرد،رعايت نظم و اطاعت دقيق از فدمانده لازم و ضروري به نظر ميرسد.

 

11.عوارض طبيعي را تعريف كرده،2 مثال بزنيد؟

عوارضي كه انسان در به وجود آوردن آن نقشي نداشته باشد و ساخته ی خداوند است.كوه-دريا-دشت- ماهور و ...

 

12. عوارض مصنوعي را تعريف كرده ،2 مثال بزنيد؟

عوارضي كه ساخته ی دست بشر است.جاده-سنگر-خاكريز و كانال

 

13.به نظر شما عوارض ها چه كمكي به افراد حاضر در صحنه جنگ ميكند؟

استتار و مخفي شدن-ساخت جاده برای حمل و نقل وسايل و ادوات جنگي-در بعضي عوارض ها ميتوان از ديد و تير دشمن در امان بود-ميتوان وسايل و ادوات جنگي را در آن استتار نمود-ميتوان با ايجاد ميدان موانع مانند سيم خار دار و حفر كانال،عمليات دشمن را خنثي نمود يا در آن وقفه ايجاد كرد.

 

14.استتار را تعريف كنيد؟

استتار يعني همرنگ كردن خود و تجهيزات با محيط اطراف،طوري كه باعث جلب توجه دشمن نگردد.

 

15.انواع روش هاي استتار را نام ببريد؟

پنهان نمودن-هم شكل نمودن-فريب دادن

 

16.اختفا چيست؟

در جنگ يكي از روش هاي محافظت از خود در مقابل خطر،مخفي شدن از چشم وديد دشمن است كه اختفا نام دارد.

 

17. مزاياي استفاده از اين نوع شيوه هاي دفاعي چيست؟

در امان  بودن از ديد و تير دشمن-حفظ جان و اموال و وسايل جنگي-دادن كمترين تلفات و وارد نمودن بيشترين ضربه به دشمن-يك نوع دفاع غير مستقيم

 

18.چرا شي مذكور هنگام عبور از پاسگاه مرزي كشف نشد؟

شي مشكوك پس از عبور از پاسگاه مرزي وارد وسايل جوان شد.

 

19.اگر در فرودگاه بازرسي الكترونيكي انجام نميگرفت،چه اتفاقي مي افتاد؟

شي مشكوك وارد هواپيما ميشد و خطر هاي جدي ايجاد ميكرد.

 

20.اگر شي مشكوك كشف نميشد،گه اتفاقي مي افتاد؟

انفجار-هواپيما ربايي-تهديد مسافرين-سقوط هواپيما

 

21.به طور كلي،اگر بار مسافران و وسايل نقليه بازرسي نشود،چه وقايعي پيش مي آيد؟

در تمام ضمينه ها نا امني به وجود مي آيد.

 

22.اگر بخواهيد سلاح پيشرفته اي طراحي كنيد،چه وشژگي هايي براي آن در نظر ميگيريد؟

دقت در تيراندازي-ميزان برد موثر-حمل مهمات بيشتر-سرعت شليك زياد-قابل استفاده بودن در تمام شرايط آب و هوايي-سبك و خوش دست باشد-كاربرد هاي مختلفي داشته باشد.

 

23.منفور ترين ابزار جنگي قرن بسيتم چيست؟

سلاح شيميايي

 

24.سلاح هاي شيميايي را تعريف كنيد؟

سلاح هايي كه از طرف كشور هاي غير اسلامي كه تعهدي نسبت به شئونات اخلاقي ندارند مورد استفاده قرار ميگيرد و باعث از بين رفتن افراد بيگناه و ... ميشود.

 

25.انواع سلاح هاي شيميايي را از لحاظ نوع اثر شيميايي در بدن بنويسيد.؟

خفه كننده-تاول زا-ناتوان كننده-عامل خون و اعصاب و ...

 

26.سلاح هاي شيميايي در جنگ چگونه مورد استفاده قرار ميگيرد؟

اين مواد به وسيله ی ابزار هاي جنگي مانند توپ،موشك و خمپاره و...توسط نيروهاي نظامي مورد استفاده قرار ميگيرند.

 

27.چرا در جنگ ها به جاي استفاده از سلاح جنگي،از سلاح هاي شيميايي استفاده ميكنند؟

يك نوع كشتار دست جمعي است-ايجاد وحشت بيشتر و جنگ رواني در جامعه-به كار گيري تمام گروه هاي پزشكي و امدادي براي مداواي مصدومين-تلفات زياد انساني و ايجاد ضربات مهلك-ابزار برتري و تسلط در جنگ-پيروزي در كوتاه ترين زمان ممكن

 

28.خسارت كدام يك از حالات سلاح هاي شيميايي(گاز مايع و جامد)بيشتر است؟چرا؟

گاز-زيرا قابل رويت نيست و انتشار آن بسيار سريع است و زود تر بر جسم اثر ميكند و حجم زيادي را در بر ميگيرد.

 

29.راه هاي نفوذ سلاح شيميايي به بدن كدام اند؟

بيني-دهان-دستگاه تنفسي-پوست

 

30.سلاح هاي شيميايي از نوع گاز را چگونه شناسايي ميكنيد؟

حس بويايي

 

31.آيا همه ی سلاح هاي شيميايي به يك قسمت از بدن جراحت ايجاد ميكنند؟

خير

 

32.اقدامات عمومي اوليه را كه افراد هنگام روبرو شدن با حملات شيميايي براي حفظ جان خود ميتوانند انجام دهند را بيان كينيد؟

زدن ماسك جهت مقابله با مواد شيميايي در 9 ثانيه-پوشيدن لباس مخصوص جهت كاهش آسيب هاي ناش از مواد شيميايي-قرار دادن پارچه ی نمناك بر روي دهان و بيني-استفاده از آمپول هاي مخصوص

 

فعاليت تكميلي:

سوال 2:

الف:استفاده از ماسك    ب:كپسول رفع آلودگي و استفاده از باد گير هاي مخصوص  پ:چكمه مخصوص   ت:قرار دادن پارچه ی نمناك روي دهان وبيني

بخش اول درس پنجم:

 

1.سوره ی نساء آیه ی«71»در خصوص دفاع را بنویسید.

«ای کسانی که ایمان آورداید سلاح وسازوبرگ خویش برگیرید وگروه گروه یا همه با هم برای دفاع آماده شوید»

 

2.انواع روش های دفاع غیر مستقیم را بنویسید.

استتار،اختفاء،پوشش،فریب و...

 

3.پدافندغیرعامل راتعریف کنید.

به مجموعه کارهایی که بااجرای آن میتوان ازواردشدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به تجهیزات و تاسیسات مهم کشورجلوگیری نمود،یا آنها رابه حداقل کاهش داد، پدافند غیرعامل گویند.

 

4.یک اصل مهم در پدافندغیرعامل رابنویسید.

فریب،انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب وکم اهمیت می باشد.

 

5.به نظر شما با چه کارهایی می توان دشمن را فریب داد؟

ایجاد سنگرهای دروغین وماکت های فریبنده -- استتار -- اختفاء --  تولید صدای دروغین -- پدافند غیر عامل -- جابجایی نیروها درشب(رزم شبانه)

 

 

 

بخش اول درس ششم:

 

1.یکی از فرمایشات حضرت رسول(ص)در خصوص کمک به دیگران را بنویسید.

«کسی که صدای فریادرسی و کمک خواهی کسی رابشنود و او را پاسخ نگوید مسلمان نیست»

 

2.از حوادث طبیعی و غیرطبیعی هر کدام دو مثال بزنید.

طبیعی(سیل وزلزله)******غیرطبیعی(شیوع بیماری،جنگ)

 

3.از انواع کمک رسانی (پشتیبانی)مردم و دولت در زمانجنگ تحمیلی عراق و ایران هشت مورد بنویسید.

پشتیبانی مذهبی و معنوی--کمک های مردمی و غیرنقدی--پشتیبانی امدادی،هلال احمر--پشتیبانی رزمی و نظامی--پشتیبانی امدادی--روانی ،عاطفی--کمک های نقدی--پشتیبانی انسانی--روحی،اخلاقی

 

پرسش...

 

1.با توجه به تصاویر انواع پشتیبانی مورد نیاز درزمان جنگ را برشمرید.

پشتیبانی مذهبی و معنوی--کمک های مردمی و غیرنقدی--پشتیبانی امدادی،هلال احمر--پشتیبانی رزمی و نظامی--پشتیبانی امدادی--روانی ،عاطفی--کمک های نقدی--پشتیبانی انسانی--روحی،اخلاقی

 

2.پایگاه های مردمی را که برای حمایت و پشتیبانی از رزمندگان در شهرها و روستا ها در زمان جنگ فعالیت داشتند، نام ببرید.

مساجد و تکایا،پایگاه های بسیج،حسینیه ها،استادیوم ورزشی،جمعیت هلال احمر،

مدارس،مصلای نماز جمعه

 

3.اگرجنگی اتفاق بیفتد،شما به عنوان یک دانش آموز چه کاری انجام می دهید؟

اهدای خون، کمک های نقدی وغیرنقدی،برقراری ارتباط با مراکزاعزام،تقدیر وتشکر ازرزمندگان،دید و بازدید از خانواده های محترم شهداء،جانبازان،اُسرا ومجروحین جنگ تحمیلی.

 

4.در پشتیبانی جمعی،رعایت چه نکاتی ضروری است؟

هماهنگی با مسئول مربوطه،رعایت نظم،تقسیم وظایف،برنامه ریزی،کنترل و نظارت،جمع آوری و ارسال اطلاعات درست و صحیح به مسئولین،آموزش لازم درزمینه های مختلف،امانت داری و تعهد.

 

« پایان بخش اول »

 

 

ارزشیابی 1 و2

 

 

 

1.درمورد دفاع به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

الف)تعریف آن:

جواب:به مقابه ی انسان در مقابل خطراتی که جان ومال او را تهدید میکند و در معرض خطر قرار میدهد.

 

ب)انواع دفاع را نام ببرید؟

 

جواب:آگاهانه وغیرآگاهانه

 

پ)تفاوت انواع دفاع با یکدیگر را بنویسید.

 

جواب:دفاع انسان در مقابل خطرات آگاهانه و بر اساس تفکر وتامل و یادگیری های قبلی استولی دفاع حیوان غریزی یا فطری و برای نجات جان خود است.

 

ت)ازانواع دفاع جداگانه سه مثال بزنید.

 

جواب:آگاهانه:مخفی شدن –دفاع یا وسایل ساده

غیر آگاهانه:فرار—بزرگنمایی

 

2.چرا آمار تلفات در جنگ های گوناگون متفاوت است؟

جواب:آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ، نوع جنگ ،مدت جنگ وادوات و وسایل جنگی ومحل جنگ بستگی دارد.

 

3.سوره ی........آیه ی.....درمورد ضرورت دفاع در برابر دشمن می باشد.

جواب:انفال ---60

 

4.کدام اصل قانون اساسی در مورد دفاع می باشد آن رابنویسید.

جواب:اصل151---دولت موظف است برای همه ی افراد کشور برنامه وامکانات آموزشی ونظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم کند به طوری که همواره همه ی افراد توانایی دفاع مسلحانه از کشور ونظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

 

5.معمولا......مردم رابه......از.......و.......فرا می خواند.

 

جواب:رهبران--دفاع--مرز--بوم خویش

 

6.درجریان جنگ.....به پیامبر (ص)خبر دادند سلاح تازه ای در.......اختراع شده است.

 

جواب:حنین- یمن

 

7.بسیج حرکت........و.......و........و........می باشد.

جواب:خودجوش-مردمی- بدون چشم داشت مادی- داوطلبانه

 

8.نقش مساجد در دفاع مقدس را شرح دهید.

جواب:پاسخ درصفحه ی 12روز نامه ی سمت راست(مساجد تکایا وحسینیه ها و......)

 

9.نتایج مثبت حضور ومشارکت مردم در جولوگیری از تهاجم دشمن به خاک میهن  را بیان کنید.

 

جواب:1پیروزی درمقابل دشمن---2دفاع از مملکت، دین وناموس---جلوگیری از تصرف عراضی وشهر های مرزی

 

10.ازعرصه های مختلف فعالیت های بسیج 6مورد نام ببرید.

 

جواب:سازندگی---فرهنگی---امداد رسانی---امنیتی---دفاعی---اجتماعی

 

11.گسترش مشارکت مردم درامنیت داخلی جزءکدام عرصه است؟

جواب:امنیتی

 

12.درمورد شهید فهمیده 2خط بنویسید.

جواب: اما م خمینی نیز میگوید رهبر ما آن طفل13 ساله ای است که نارنجک به کمر بست و تانک دشمن را منهدم کرد

 

13.دو جمله از امام خمینی در مورد بسیج بنویسید.

جواب:بسیج یعنی عشق به پروردگار—بسیج لشکر مخلص خداست

 

14.جنگ از لحاظ...و.....و....درزندگی افراد جامئه تاثیر می گذارد.

جواب:روانی--اجتماعی--اقتصادی

 

15سیر پیشرفت و تکامل ابزار دفاعی را بنویسید.

1سنگ2تیرکمان 3سلاح سرد4سلاح گرم5موشکهاوبمبها

 

16.بسیج چیست ،بسیجی کیست؟

جواب:نیرو های خودجوش مردمی که به طور سازمان یافته و بدون چشم داشت مادی و به صورت داوطلبانه در عرصه های مختلف سازندگی ،دفاع ،وحدت، امنیت،بهداشت ودرمان، امدادرسانی،اجتماعی وفرهنگی حضور فعال دارند.

 

17.نقش نیروی دریایی و هوایی در جنگ را شرح دهید.

جواب:درآغاز جنگ تحمیلی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توان نظامی عراق در دریا را به کلی منهدم کرد  وتا پایان جنگ دشمن بهثی را از داشتن این نیرو محروم کرد.نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوز رژیم بعثی به خاک ایران و بمباران بخشی از فرودگاه مهرآباد در حمله ای غافلگیرانه با بیش از صد فروند  هواپیما تاسیسات نظامی و مهم عراق را بمباران کرد.

 

18.نقش دانش آموزان در واقعه ی آمل را شرح دهید.

جواب:مدیران به دانش آموزان توصیه کردن که به خانه بروند ولی بسیاری از دانش آموزان خود را به محل در گیری و شرو به کمک رسانی به مردم و پاسداران کردندتعدادی از شهدای این واقعه دانش آموز بودند.دانش آموز طاهره هاشمی در این واقعه هنگام کمک رسانی به مردم و پاسداراندر دفاع از میهن به فیض شعادت نایل شد.

 

19.درآغاز جنگ مردم خرمشهر چگونه برای مقابله با دشمن سازماندهی شدند؟

جواب:مردم به فر ماندهی شخصی به نام شهید جهان آرا به همرا سایر نظامیان سپاهی با سلاح های اندکی که داشتند تا چند روز در برابر تجاوز عراق مقاومت کردنددرآن مدت زن ومرد مسلح بودند

 

20.نمودار  عدم آرامش و احساس ناامنی را توضیح دهید.

جواب:توان من<تهدید وخطر های محیطی=عدم آرامش و احساس ناامنی یعنی :هروقت توان من نسبت به تهدید ها وخطر ها کمتر باشد احساس ناامنی و عدم آسایش میکنم.

 

 

بخش دوم...فصل اول...درس اول:

 

۱.درباره ی نقشه خطر لرزه ای چه نظری دارید؟ آن را بنویسید.

کشور ما ایران روی کمربند زلزله ای فعال آل-هیمالیا قرار گرفته است و از مناطق زلزله خیز دنیا محسوب میشود.نقاط قرمز و قرمز پررنگ خطر زلزله وجود دارد.

 

۲.آیا می توانید چند زلزله بزرگ را نام ببرید؟

رودبار منجیل سال۱۳۶۹-آوج قزوین-زلزله ی قائن۱۳۷۶-بم۱۳۸۲.

 

۳.زلزله بم به مقیاس......ریشتر حدود.....درصد خانه ها را ویران کرد.

۶/۳ - ۷۰

۴.آیا کسب آمادگی بیشتر برای رویارویی با زلزله ضروری است؟ دلایل خود را بنویسید.

بله-آمادگی در برابر زلزله جهت کاهش تلفات یک نیاز اساسی است.با یادگیری ورعایت نکات ایمنی می توان آسیب های ناشی از زلزله را تا حد زیادی کاهش داد.

 

۵.یکی از راه های موثر در کاهش خطر های ناشی از زلزله را بنویسید؟

ارائه ی آموزش های صحیح همگانی و آماده سازی اقشار مختلف جامعه.

 

۶.راه های ایمنی در برابر زلزله را بنویسید؟

رعایت دستور العمل های ایمنی(ساختمانی و غیر ساختمانی,آمادگی افراد جامعه)-مقاوم سازی ساختمان-آموزش همگانی اعشار مختلف جامعه.

 

فعالیت های تکمیلی: 

۷.شما دانش آموزان در آموزش دوستان و خانواده و جامعه برای مقابله با زلزله چه نقشی می توانید داشته باشید؟

آموزش مطالب خوانده شده به آنان-تشویق آنان جهت شرکت در مانور آموزشی زلزله-تشویق آنان به خواندن مطالب مهم در مورد زلزله-مشورت ومکاتبه و پیشنهاد به مسئولین شهری جهت درست کردن پناه گاه در خیابان محل سکونت با هم کاری مردم-تهیه ی جعبه ی کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی در منزل.

 

 

بخش دوم...فصل اول...درس دوم:

 

1.با توجه به مثلث در مورد ایمنی در برابر زلزله،چه نکاتی را متوجه میشویم؟

آگاهی و اطلاعات-همکاری و مشارکت در ایمنی ساری محیط زندگی-آمادگی در برابر  زلزله و کاهش آسیب های ناشی از آن- حفظ نظم.

 

2.به نظر شما مهمترین کارهایی که قبل از وقوع زلزله باید انجام شود،تا تلفات این حادثه به حداقل برسد کدام است؟

ایمن سازی و تجهیز محیط – تعین محل مناسب برای ساخت بنا- طراحی صحیح و مقاوم در برابر زلزله توسط مهندسین- استفاده از مصالح ساختمانی مناسب – ساخت ساختمان با به کارگیری کارگران آموزش دیده – محاسبه،نظارت و کنترل- تعمیر و مقاوم سازی ساختمان های موجود- رعایت دستور العمل های ایمنی ساختمان- رعایت دستور العمل های ایمنی غیر ساختمانی و بالا بردن آمادگی افراد جلمعه با آموزش صحیح و همگانی.

 

3.اعضای شورای ایمنی در برابر زلزله را نام ببرید؟

تدارکات و پشتیبانی- گروه امداد رسانی- گروه تجسس- گروه آتش نشان- گروه انتظامات و امنیت.

 

4.چه اصولی در پیشبرد فعالیت های گروهی اموری ضروری و موثر است؟

برنامه ریزی، مشارکت و هماهنگی.

 

5.گروه تدارکات و پشتیبانی را تعریف کنید؟

فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز،برقراری دوریه های آموزشی و پشتیبانی های مناسب تلفات و خسارت های ناشی از زلزله را کاهش میدهد.

 

6.وظایف گروه تدارکات و پشتیبانی را بیان کنید؟

تقسیم وسایل بین گروه های چهار گانه شورای ایمنی- تهیه مواد غذایی و آب و وسایل ضروری- تهیه فهرستی از مراکز درمانی نزدیک به محل سکونت-اعضای این گروه باید پس از وقوع زلزله به محل نگه داری وسایل ضروری زمان وقوع حادثه رفته و آن ها را بین اعضای گروه خود تقسیم کند.

 

7. گروه تجسس را تعریف کنید؟

پس از هر زلزله احتمال خراب شدن ساختمان ها،ریزش آوار و حبس شدن افراد در مکان های مختلف وجود دارد.

 

8.چند وظیفه گروه تجسس را نام ببرید؟

جست و جو برای یافتن مجروهین و مصدومین-انتقال مجروهان به مکان امن- بررسی ساختمان از نظر قطع برق و بررسی شکستگی های لوله آب و گاز و جلوگیری افراد از ورود به مکان های خطرناک-علامت گذاری اماکن امن و پر خطر.

 

9.گروه امداد و نجات را توضیح دهید؟

بعد از وقوع زلزله در اثر ریزش آوار،شکستن شیشه ها و....ممکن است افرادی که در جاهای ناامن قرار دارند مجروح شوند : بنابراین گروه نجات و امداد برای کمک به مجروهان و مصدومان تشکیل شود.

 

10.وظایف گروه امداد و نجات را بنویسید؟

کمک به مجروهین و مصدومین-انتقال مصدومین به مکان امن و مراکز درمانی و پزشکی-اقدامات و کمکهای اولیه مناسب مانند تنفس مصنوعی و...-بستن زخمها و شکستگیها-دادن آرامش و اطمینان خاطر و روحیه به مجروهین.

 

11.گروه آتش نشان را تعریف کنید؟

این گروه با توجه به احتمال وقوع آتش سوزی پس از زلزله،باید قبلا نکات لازم برای خاموش کردن را به خوبی فرا گرفته و با تمرین های مداوم،مهارت کافی کسب کرده باشد.

 

12.وظایف گروه آتش نشان را بنویسید؟

مهار آتش با استفاده از کپسول آتش خاموش کن و آب و ماسه-تخلیه ساختمان هنگامی که آتش غیر قابل مهار است-آموزش به افراد جهت مهار اتش سوزی.

 

13.گروه انتظامات و امنیت را تعریف کنید؟

این گروه وظیفه دارد پس از وقوع زلزله،در جهت ایجاد نظم و تامین امنیت منطقه ی حادثه دیده،برنامه ریزی نماید.

 

14.وظایف گروه انتظامات و امنیت را بنویسید؟

حفظ و حراست از اموال مردم-ایجاد امنیت برای امکانات موجود در ساختمان جلوگیری از نا امنی در منطقه خالی از سکنه- رفع ازدحام مردم در مکان زلزله زده-بررسی و تعقیب افراد مشکوک.

 

15.به نظر شما هنگام وقوع زلزله در مدرسه چه خطر هایی شما را تهدید میکند؟

سقوط اجسام ساختمانی- سقوط اجسام غیر ساختمانی مانند کمد،چراغ آویزان(لوستر)،تابلو،پنکه،شیشه ها،قطع آب،برق و گاز وغیره.

 

16.با دقت به تصاویر زیر مشخص کنید که هر تصویر به کدام قسمت از مدرسه مربوط میشود و در هر یک از آنها چه اقداماتی انجام شده است؟

 

1_آزمایشگاه::نگه داری وسایل آزمایشگاه درون قفسه های که در دارند و قفل میشوند و قفسه ها نیز باید محکم به دیوار متصل باشد.

2_کتابخانه::از سقوط کتابها هنگام وقوع زلزله جلوگیری شود،کمد باید دارای میله یا نرده محافظی جلوی قفسه های کتابخانه باشد.

3_راهپله::چنانچه در هنگام زلزله در راهپله بودید،به طرف بالا و پایین ندوید-باید با دستها از سر و گردن خود محافظت کرد.با دیوار محکم دوطرف راهپله را محصور منید.

 

17.برای ایمن سازی خانه چه باید کرد؟

وسایل ضروری خانواده مانند چراغ های آویزان،آبگرمکن،کابینت،یخچال و قفسه هارا به طور اصولی و ایمنی، محکم به دیوار نصب کنید.وسایل ضروری مانند کپسول آتش نشانی و جعبع کمک های اولیه قایل دسترس باشد.از وسایل غیر ضروری و سنگین در ساختمان استفاده نشود.برچسب زدن به صورت ضرب در به شیشه(سلفون).

 

18.برای ایمن سازی مدرسه چه کارهایی را باید اینجام داد؟

باید وسایل غیر ساختمانی مانند آویز،پنکه،ساعت،قاب عکس،تخته و غیره را به دیوار و به طور ایمن نصب کنیم. برچسب زدن به شیشه های بزرگ و پنجره ها

رفع عیوب قفل درب ها

بررسی لوله کشی آب و گاز و سیم برق و تلفن

دستورالعمل ایمنی ساختمان را زیر نظر نظام مهندسی کل مدارس استان بررسی گردد.

 

19.هنگام وقوع زلزله احتمال بروز چه مشکلاتی وجود دارد؟

ایجاد آتش سوزی-کمبود مواد غذایی-قطع آب و گاز و برق و تلفن-ایجاد مجروه و مصدوم-بستن راهرو های خروجی-قفل شدن درب اتاق و...

 

20.چند نوع وسایل ضروری در هنگام وقوع زلزله را نام ببرید؟

کپسول آتش خاموش کن-باتری یدک-رادیو ترانزیستوری-داروی ضدعفونی-باند-چسب زخم-داروهای مسکن-بیسکویت و مواد قندی و آب-طناب و کبریت.

 

درس سوم

در زمان وقوع زلزله چه باید کرد؟

............................................................

۱.با توجه به تصاویر در زمان وقوع زلزله احتمال بروز چه خطر هایی وجود دارد؟

خرابی و ریزش ساختمان – سقوت اجسام سنگین مانند کمد و قفسه – ریزش سقف و مصالح ساختمانی در و پنجره – سقوت وسایل آویز مثل چراغ – کتاب و وسایل آزمایشگاه – شکستن وخرد شدن درب و شیشه – شکستن درب های شیشه ایی کمدها.

مکان های مناسب و غیر مناسب

۲.آیا می دانید به چه جاه هایی "مکان مناسب" گفته می شود؟

گوشه ی دیوار – زیر میز – میان جهار چوب در – رساندن خود به فضای باز  – فاصله گرفتن از ساختمان و دیوار– دور شدن از تیر های برق و وسایل بازی.

۳. .آیا می دانید به چه جاه هایی "مکان غیرمناسب" گفته می شود؟

پله – آسانسور – زیر اجسام قابل سقوت – کنار قفسه یا شیشه ی پنجره – زیر دیوار و ساختمان های بلند.

۴.مکان های مناسب و غیر مناسب تصاویر :

تصویر1:مناسب=کنار دیوار. غیر مناسب=کنار نرده ها ودر راه پله ماندن

تصویر2:مناسب=رساندن خود به فضای باز. غیر مناسب=دور از وسایل بازی – زیر درخت و وسایل بازی.

پناه گیری صحیح هنگام وقوع زلزله

۵.هر یک از تصاویر زیر را تفسیر کنید؟

تصویر1:مناسب=میان چهار چوب مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=زیر پنجره ماندن و در کف کلاس پناه گیری.

تصویر2:مناسب=گوشه ی کلاس مکان مناسبی برای پناه گیریست.غیر مناسب=ایستادن در کلاس عدم توجه به نقات مناسب. 

۶.مکان های مناسب و غیر مناسب را در هر یک از تصاویر زیر مشخص کنید؟

تصویر1:مناسب=زیر میز – در چهار چوب در – گوشه ی دیوار.غیر مناسب=زیر سقف – کنار پنجره – زیر وسایل آویز و در کف آزاد کلاس پناه گیری.

 تصویر2:مناسب=زیر میز محکم – دور از قفسه و گوشه ی دیوار.غیرمناسب= کنار قفسه – کنار قفسه – کنار پنجره و زیر وسایل آویز.

تصویر3:مناسب=زیر میز –  دور از قفسه ی کتاب – گوشه ی دیوار.غیرمناسب=کنار قفسه و پنجره.

تصویر4:مناسب=رساندن خود به فضای باز – وسط حیات – دور از ساختمان و دروازه ی فوتبال. 

تصویر5:مناسب=در چهار چوب در – گوشه ی دیوار.غیرمناسب=زیر چراغ سقفی و گلدان آویزان  – کنار کمد – زیر پنجره.

تصویر6:مناسب=مکان امنی در فضای موجود پیدا کنیم که دور از اجسام آویز و خطر ساز باشد.غیرمناسب=داخل و کنار آسانسور.

تصویر7:مناسب=دور از درختان – فضای باز – دور از ساختمان و تیر چراغ برق.غیر مناسب=زیر چراغ کنار ساختمان – پل عابر پیاده – کنار ماشین

۷.عکس های صفحه ی 54 را تفسیر کنید؟

تصویر1:بهترین عکس العمل مناسب برای کاهش آسیب های ناشی از زلزله چنانچه در راه پله باشیم این است که همان جا که هستیم می نشینیم و با دست از سر و گردن خود مواظبت کرده و همان جا می نشینیم.

تصویر2:بهترین عکس العمل در کتاب خانه فاصله گرفتن از قفسه ی کتاب ها بوده و همچنین باید خود را زیر میز محکم رسانده و با دست محکم پایه های میز را بگیریم.

تصویر3:زیر میز محکم پایه ها را گرفته یا در گوشه ی دیوار پناه می گیریم.کنار قفسه وزیر سقف مکان مناسبی برای پناه گیری نیست.

تصویر4:دور از وسایل بازی و ساختمان و دیوار و در وسط حیات پناه میگیریم.

تصویر5:چنانچه در هنگام وقوع زلزله در سالن باشیم در سر جای خود مینشینیم و سر خود را خم کرده و با دست از سر و گردن خود مواظبت می کنیم.

تصویر6:فورا در مدت زمان مناسب به طبقه ی اول رفته و از آن خارج میشویم.

 

۸.پس از تکان های زلزله با آرامش به ............. به دور از...........و..............بروید.

جواب:فضای باز- ساختمان ها – وسایل خطر ناک.                                        

بخش دوم....فصل اول....درس چهارم

 

 

1.اگر هنگام وقوع زلزله در یکی از مکان های بالا حضور داشته باشید،چه می کنید؟

1- در صورت امکان در زمان مناسب خود رابه فضای باز رسانده در غیر این صورت زیر میز و میان چهارچوب دیوار پناه می گیریم

2-به فضای باز می رویم ودور از ساختمان وتیربرق وپل قرارمی گیریم.

3-با احتیاط از مکان های خطرناک وساختمان های تخریب شده فاصله می گیریم.

4-از تلفن جز در موارد ضروری استفاده نکنید.

5-به سیم برق که روی زمین افتاده است دست نزنیم.

6-شیر لوله های آب را بررسی وشیر فلکه ی اصلی را قطع کنیم.

7-شیر فلکه ی آب را ببندیم.

8-فیوز اصلی و مرکزی برق را قطع کنیم.

9-خیابان را برای رفت وآمد نیرو های امدادی باز کنیم.

10-ازکلید برق استفاده نکنید.

2.مانور آموزشی زلزله را تعریف کنید.

 

تمرین آموخته های نظری و مهارتی در موقیت های فرضی جهت کسب تجربه کافی برای مقابله با پدیده،طبیعی زلزله را می گویند.

تصویر1:حمل وتخلیه ی مجروحان

تصویر2:پناه گیری میان چهارچوب درب

تصویر3:فعالیت گروه آتش نشان

تصویر4:تهیه ی وسایل ضروری ایمنی

تصویر5:فعالیت گروه امداد رسانی ونجات

تصویر6:امداد رسانی

تصویر7:بستن شیر گاز

تصویر8:ایمنی سازی قفل درب ساختمان

تصویر9:پناهگیری در زیر میز وگوشه دیوار

 

3.ازاقدامات قبل از وقوع زلزله به دو مورد اشاره کنید.

تصویر8و4

 

4.ازاقدامات بعد از وقوع زلزله به پنج مورد اشاره کنید.

تصویر1و3و5و6و7

 

5.ازاقدامات هنگام وقوع زلزله به دو مورد اشاره کنید.

تصویر2و9

 

بخش دوم....فصل اول....درس پنجم

 

 

1.درتصاویر بالا،سیل و برخی از علل وقوع  آن را مشاهده می کنید.با بررسی این تصاویر،کارهایی را که برای پیش گیری از وقوع سیل یا کاهش زیان های احتمالی آن می توان انجام داد بنویسید.

 

1.حفظ پوشش گیاهی منطقه.

2پیش بینی مناسب برای جمع آوری آب های سطحی.

3جلوگیری از ساخت وساز واحد های مسکونی در مسیر سیلاب واحداث سد.

4ایجاد کانال های انحرافی جهت عبور آب های رودخانه.

 

2قبل،هنگام و بعد از وقوع سیل چه باید کرد؟

 

قبل از وقوع سیل:

به همراه داشتن پوشاک مناسب- ذخیره سازی آب آشامیدنیو مواد غذایی و مواد درمانی و بهداشتی-توجه به اطلاعیه های رادیو و تلویزیون-شناسایی مکان مناسب در اطراف منزل برای سکونت موقت درطول جاری بودن سیل.

 

هنگام از وقوع سیل:

حفظ خونسردی-عبور از جاده های هموار ومناسب به طرف نقاط مرتفع-قطع جریان برق،گاز،آب-کمک به خردسالان، مستمندان و بزرگسالان

بعد از وقوع سیل:

عدم مصرف آب آلوده-دور شدن از منطقه ی سیل زده-توجه به خطرات ناشی از گزیدگی مار-خوداری از دست زدن به سیم برقآویزان ودیگر تاسیسات ووسایل

 

فصل سوم…………...

 

درس اول………..

بررسی دقیق علل وقوع حوادث.

 

 

به تصویر بالا در صفحه ی 71به دقت نگاه کنید:

 

1. چه اتفاقی افتاده است؟

 

آتش سوزی

 

2.به نظر شما چه عواملی باعث بروز این حادثه شده است؟

 

بی دقتی--- عدم رعایت نکات ایمنی مربوط به گاز،برق،تلفن

 

3.آیا می توانید افرادی را که در صحنه ی حادثه حضور دارند ،ازنظر چگونگی ارتباط با حادثه دسته بندی کنید؟

 

الف)اورژانس و پلیس

 

ب)آتش نشانی

 

پ)هلال احمر و گروه نجات و امداد، نیرو های مردمی،همسایگان، دوستان و آشنایان

 

4.خود را به جای یکی از افراد گروه های حادثه دیده قرار دهید و احساسات و انتظارات خویش را از دیگران بیان کنید.

 

الف)احساس همدردی و همکاری و رعایت شئونات اخلاقی

 

ب)ایجاد نظم و امنیت توسط پلیس

 

پ)انتقال و مداوای سریع مجروهین و مصدومین توسط اورژانس

 

ت)خاموش کردن سریع آتش و انجام فوری عملیات نجات

 

5. به نظر شما رعایت نکردن نکات ایمنی در بروز این حوادث چه نقشی دارد؟

 

رعایت نکردن نکات ایمنی در حوادث مختلف نقش اساسی و اول را دارد و عدم رعایت آن باعث ایجاد خطرات مالی و جانی فراوانی می شود.

 

فعالیت1

به عهده ی دانش آموز

 

خود آزمایی:

 

فرض کنید بر اثر بی توجهی به نکات ایمنی ،در خانه ای آتش سوزی رخ داده است . آثار زیان بار چنین حادثه ای را بیان کنید.

 

 آتش سوزی  سراسر خانه  را در برگفته  بود  تام اتاق مملوء از آتش بود ، وسایل درون خانه در میان شعله های آتش می سوخت بعضی از افراد ساکن خانه در میان شعله های آتش دچار سوختگی شده بودند و حالشان وخیم بود تعداد زیادی در داخل خانه محبوس شده بودند و با سروصدا تقاضای تقا ضای کمک می کردند آتش داشت به سایر ساختمان های مجاور سرایت می کرد آتش نشان ها مشغول نجات افراد محبوس در داخل خانه بودند.

 

فصل سوم:

 

درس دوم............................آتش و راه های خاموش کردن آن........................

 

 

1.طرف دوم این تساوی را رسم کنید. حالا بگویید مثلث های طرف اول و دوم چه نفاوتی با هم دارند؟

 

مثاث طرف اول هر کدام یکی از اجزای به وجود آورنده ی آتش هستند ولی مثلث طرف دوم(آتش) از اجتماع سه عامل فوق به وجود می آیند.

 

2.با توجه به برداشتی که از طرف اول تساوی یا معادله دارید،برای تصویر به دست آمده ی طرف دوم، چه نامی را پیشنهاد می کنید؟

 

مثلث آتش یا مثلث حریق

 

3. برای خنثی کردن طرف دوم این تساوی،چه پیشنهاد هایی دارید؟

 

برای پیشگیری از آتش سوزی باید از اجتماع سه عامل فوق  جلوگیری به عمل آورد-برای خنثی کردن آن لازم است یکی از عوامل سه گانه را از بین یرد.

 

 

 

 

 

بهترین روش خاموش کردن آتش

روش خاموش کردن آتش

مشخصات

نوع آتش سوزی

 

 

 

 

آب

 

 

 

شیلنگ آب

این مواد پس از سوختن، از خود خاکستر به جا می گذارند:مانند چوب وپارچه

 

 

مواد خشک

 

شن وماسه

پتوی خیس

مایعات(نفت-بنزین)

سیالات قابل اشتعال

 

خاموش کننده ی محتوی کف

گازها(گازهای شهری)

 

 

coپودر کف

 

 

قطع جریان برق

وسایل و دستگاه هایی که علت آتش سوزی آن ها جریان برق است.

 

 

ادوات برقی

 

 

coپودر کف

 

 

پودر

 

 

فلزاتی که با آب واکنش شیمیایی انجام می دهند و مشتعل می شوند.

 

 

فلزات قابل اشتعال

1.موادی را که آتش سوزی ایجاد می کنند از نظر روش مقابله به چهار گروه تقسیم می کنند آنها را نام ببرید.

 

مواد خشک،،، سیالات قابل اشتعال،،، ادوات برقی،،،  فلزات قابل اشتعال

 

 

1.عملی که بر روی آن عامل انجام میشود،چه هدفی را برای خاموش کردن  آتش دنبال می کند؟

 

برای خاموش کردن،عامل حرارت را از بین میبرند، برای خاموش کردن آتش عامل ماده سوختنی و حوادث را کاهش می دهند

 

2.با توجه به پاسخ سوال1،اطفای حریق درهر تصویر را چه می توان نامید؟

 

پاسخ

سوال

خاموش کردن با آب

تصویر1

 انتقال دادن شیشه و گاز  به محیط باز

تصویر2

 coاطفای حریق با پودر گاز

تصویر3

 

 

فعالیت های تکمیلی:

 

چرا در هر جا که ماده ی سوختنی،اکسیژن(هوای داخل کلاس)و حرارت وجود دارد- مثلث آتش تشکیل نمی شود؟

 

 زیرا برای تشکیل مثلث باید سه عامل با هم ترکیب شوند.

 

خود آزمایی: 

 

1. در هر یک از مواد زیر نوع آتش سوزی را مشخص کنیذ.

 

 

سیالات قابل اشتعال

گازوئیل

فلزات قابل اشعال

سدیم

ماده خشک

فرش

سیالات قابل اشتعال

گاز شهری

مواد خشک

 

مقوا

 

سیالات قابل اشتعال

الکل

ادوات برقی

رایانه

مواد خشک

مبلمان

ادوات برقی

تلویزیون

 

 

2.در حادثه برای مقابله  با آتش سوزی از کف آتش نشانی استفاده شده است ،به نظر شما استفاده از کف بر کدام ضلع مثلث آتش تاثیر می گذارد؟

 

حباب های کف آتش نشانی در مقابل حرارت مقاومند و روی مایعات قابل اشتععال باعث می شوند که اکسیژن به آتش نرسد.

 

 

درس چهارم

 

اقدامات قبل از آتش گرفتن و هنگام آن

پرسش:

1.وضع به وجود آمده را در تصاویر بالا(ص79) را تشریح کنید.

طبقه ی اول ساختمان آتش گرفته و بشکه های نفت در راه پله گذاشته شده و ساکنین طبقهی دوم در محاصره قرار گرفته و طبقه ی سوم گالن بنزین در جای مناسب است.

2.افراد درگیر در آتش سوزی در داخل آپارتمان از نظر تصمیم گیری چه وضعیتی دارند؟توصیه ی شما به آن ها چیست؟

افراد درگیر در آتش سوزی بسیار نگران و از نظر تصمیم گیری آشفته به نظر می رسند.توصیه می شود که اولا خونسردی خود را حفظ کنند پارچه یا دستمال مرطوبی بر روی دهان خود قرار دهند و به دنبال راه خروجی مناسب در آپارتمان باشند.

3.برای مقابله با آتش سوزی و چه کمبودها و اشکالاتی وجود دارد؟

کپسول آتش نشانی وجود ندارد – بشکه های نفت وگالن بنزین در جای مناسب قرار گرقه نشده است.

4.کدام یک از از اقدام های زیر (تصویر:الف و ب و پ صفحه ی79) را به افرادی که در داخل آپارتمان با آتش سوزی درگیرند توصیه می کنید؟چرا؟

 

الف :روش درستی است.زیرا وقتی کولر روشن می شود و هوای اتاق پاک می شود دود طبقاط دیگر نمی توانند وارد آن جا شوند. ب :اگر درب پشت بام باز شد دود و حرارت تخلیه می شود و از گسترش آتش سوزی  کاسته می شود. پ :این کار درست است.باید پرده ها را جمع کرد تا از انتقال شعله های آتش به طبقات پایین جلوگیری شود.

 

 

 

جواب سوالات تصویر ص80:

 

مسیر خروج

محل استقرار افراد

محل آتش سوزی

نتیجه ی بحث کلاس

–>5–>8–>1

11

 

10

–>9

7

–>8–>1

3

–>1

8

 

4

–>9

7

–>13

12

–>9

7

 

6

–>12–>3–>8

10

–>8

3

–>8–>9

4

 

2

–>9

8

–>7–>9

10

 

 

 خود آزمایی:

1.چرا در هنگام آتش سوزی استفاده از آسانسور و راه پله عادی خطرناک است؟

زیرا امکان سقوط آسانسور و محاصره در راه پله وجود دارد.

2.اگر بخواهید از نظر رعایت نکات ایمنی از طریق چک لیست محل زندگی تحصیل یا در محل دیگری را برسی کنید در مورد مجور های زیر به چه نکاتی اشاره می کنید؟

الف– راه های خروجی محل در هنگام آتش سوزی

ب– وضع تجهیزات مقابله با آتش سوزی مثل خاموش کننده های دستی و جعبه های آتش نشانی(شیلنگ آب)

پ – آموزش افراد مستقر در محل

الف :در راه های خروجی از گذاشتن مخازن نفت و بنزین و گاز خودداری کنید.ب :خاموش کننده های دستی و جعبه های آتش نشانی(شیلنگ آب)سالم باشد.پ :افراد مستقر در محل آموزش های لازم را یاد بگیرند.

          

1- علت عكس العمل در برابر خطرات را بنويسيد.
2- كنيد دفاع را تعريف.
3- است ؟ آمار  تلفات  انساني در جنگهاي گوناگون به چه عواملي وابسته
4- بر عهده در صورت حمله ي دشمن به هر كشور ، نيروهاي ......مسئوليت رسمي دفاع را دارند.
5- سير تحول و پيشرفت سلاح را بنويسيد.
6- بسيجي كيست ؟
7- بسيج چيست؟
8- در صورت نبود توان مقابله نيروهاي مسلح در وقابل نيروهاي مهاجم ، كدام نيروها به آنها كمك مي كنند؟
9- حركت جمعي و خود جوش مردمي چه نام دارد؟
10- نهادهاي رسمي و مردمي را كه در زمان شروع  جنگ،  فعالانه با دشمن مقابله مي كرده اند كدامند؟
11- در آغاز جنگ مردم خرمشهر چگونه براي مقابله با دشمن سازماندهي شدند؟
12- گروه مهاجمان به شهر آمل چه كساني بودند؟
13- چرا مهاجمان شهر آمل را براي حمله انتخاب كرده بودند؟
14- آيا ممكنه در درك امنيت و نا امني دچار اشتباه شويم ؟ چرا؟
15- براي نا امني كه در خانواده،جامعه،منطقه جغرافيايي و يا سطح بين المللي حادث مي شود مثال بزنيد.
16- ابعاد مختلف ( كلي) نا امني را نام ببريد.
17- مقررات كلي را كه در يك پادگان وجود دارد بيان كنيد.
18- آداب اوليه نظامي را كه در يك پادگان اجرا مي شود نام ببريد
19- رعايت و اجراي دقيق آداب نظامي در يك پادگان چه نتايجي بهمراه دارد؟
20- در اجراي حركات صف جمع چه عواملي دخالت دارند نام ببريد؟
21- عوارض طبيعي را همراه با ذكر دو مثال شرح دهيد.
22- عوارض غير طبيعي را همراه با ذكر دو مثال شرح دهيد.
23- براي سلاح خودكار چند مثال بزنيد.
24- اگر خواسته شود سلاح پيشرفته تري طراحي گردد چه ويژگي  بايد براي آن در نظر گرفته شود؟
25- چرا در جنگها به جاي سلاح جنگي از شيميايي استفاده مي شود ؟
26- خسارت كداميك از حالتهاي سلاح شيميايي (جامد ،مايع،گاز) بيشتر است ؟ چرا؟
27- راههاي نفوذ سلاح شيميايي به بدن را نام ببريد.
28- كدام حس سلاح شيميايي از نوع گاز را شناسايي مي كند؟
29- افراد ، چه اقدامات عمومي اوليه را هنگام روبرو شدن با حملات شيميايي براي حفظ جان خود انجام مي دهند؟
30- تجهيزات و وسائل شيميايي را كه مانع نفوذ مواد شيميايي به بدن مي شوند نام ببريد.
31- پدافند غير عامل يعني چه ؟
32- پايگاهاي مردمي را كه براي حمايت از رزمندگان در شهرها و روستاها و در زمان جنگ فعاليت داشتند نام ببريد.
33- خطر لرزه اي روي نقشه ايران با كدام رنگها نشان داده شده و هر رنگ معرف چه خطري است؟
34- چند زلزله بزرگ ايران را كه قبلا روي داده نام ببريد.
35- ده شهر كشورمان را كه روي منطقه اي با رنگهاي قرمز پررنگ و قرمز قرار گرفته اند ، كدامند؟
36- معني ايمني را بنويسيد.
37- شوراي ايمني در برابر زلزله متشكل از 4 گروه است آنها را نام ببريد.
38- وظايف گروه  تجسس         را بنويسيد.
39- وظايف گروه  نجات و امداد         را بنويسيد.
40- وظايف گروه  آتش نشان         را بنويسيد.
41- وظايف گروه  انتظامات و امنيت         را بنويسيد.
42- هنگام وقوع زلزله احتمال بروز چه مشكلاتي وجود دارد؟
43- بعد از وقوع زلزله وجود كدام وسائل تا رسيدن نيروهاي امدادي ضروري است؟
44- هنگام وقوع زلزله مكان امن به چه جايي گفته مي شود؟
45- هنگام وقوع زلزله مكان غير امن به چه جايي گفته مي شود؟
46- هنگام وقوع زلزله مكان غير امن   در  خيابان   كجاست؟
47- هنگام وقوع زلزله مكان   امن         در     كتابخانه        كجاست؟
48- هنگام وقوع زلزله مكان    غير امن        در   آزمايشگاه          كجاست؟
49- كارهايي كه براي پيشگيري از وقوع سيل و كاهش زيانهاي آن بايد انجام داد كدامند؟
50- چه اقداماتي را بايد قبل از  وقوع  سيل  بايد انجام داد؟  
51- چه اقداماتي را بايد حين وقوع  سيل   بايد انجام داد؟       
52- چه اقداماتي را بايد  بعد از وقوع  سيل بايد انجام داد؟       
53- چه اقداماتي را بايد  قبل از وقوع  طوفان بايد انجام داد؟       
54- چه اقداماتي را بايد بعد از وقوع طوفان  بايد انجام داد؟       
55- چه اقداماتي را بايد  حين  وقوع  طوفان بايد انجام داد؟       
56-  فهرستي از آسيبهاي جسمي ناشي از حوادث را نام ببريد.
57- سازمان يا سازمانهايي را كه در زمان بروز حادثه وظيفه ي امداد رساني دارند ، كدامند؟
58- چرا در هنگام آتش سوزي استفاده از آسانسور و راه پله خطرناك است؟
59- وقتي طبقه پايين آتش مي گيرد  روشن كردن كولر  در طبقات بالا چه فايده اي دارد؟
60- وقتي طبقه پايين آتش مي گيردباز گذاشتن در پشت بام چه فايده اي دارد؟
61-  وقتي طبقه پايين آتش مي گيرد باز كردن پرده ها از كنار پنجره ها در طبقات بالا چه فايده اي دارد؟
62- براي مقابله با آتش سوزي چه كمبودها و اشكالاتي وجود دارد؟
63- راههاي انتقال حرارت را نام ببريد.
64- چرا نبايد روي ظرف حاوي نفت شعله ور ، آب ريخت (براي خاموش كردن آن).؟
65- براي خارج شدن از محل آتش سوزي با دود فراوان چگونه   بايد عمل كرد؟
66- هنگام استفاده از كف آتش نشاني اثر گذاري اين ماده بر كدام ضلع مثلث آتش است توضيح دهيد.
67- نوع آتش سوزي را در موارد زير مشخص  كنيد. فرش و الكل و تلويزيون و كامپيوتر و گازوئيل و الكل و سديم و گاز شهري و مقوا و مبلمان .
68- در فلزات قابل اشتعال چگونه آتش خاموش  گرديده و  بهترين وسيله ي خاموش كردن آتش چيست ؟ 
69- در سيالات قابل اشتعال(مايعات) چگونه آتش خاموش  گرديده و  بهترين وسيله ي خاموش كردن آتش چيست ؟  
70- در در سيالات قابل اشتعال(گازها) چگونه آتش خاموش  گرديده و  بهترين وسيله ي خاموش كردن آتش چيست ؟  
71- در ادوات برقي چگونه آتش خاموش  گرديده و  بهترين وسيله ي خاموش كردن آتش چيست ؟  
72- در مواد خشك چگونه آتش خاموش  گرديده و  بهترين وسيله ي خاموش كردن آتش چيست ؟  
73-  مثلث آتش كدامند؟
74- فرض كنيد بر اثر بي توجهي به نكات ايمني در خانه اي آتش سوزي رخ داده آثار زيانبار چنين حادثه اي را نام ببريد.
75- به نظر شما رعايت نكردن نكات ايمني در بروز حوادث چه نقشي دارد؟
76- افراديكه در صحنه حادثه حضور دارند از نظر چگونگي ارتباط با حادثه دسته بندي كنيد.
77- علائم و نشانه هاي زنبور گزيدگي  را نام ببريد.
78- علائم و نشانه هاي عقرب زدگي  را نام ببريد.
79- علائم و نشانه هاي مار گزيدگي سمي  را نام ببريد.
80- علائم و نشانه هاي مار گزيدگي غير سمي  را نام ببريد.
81- علائم و نشانه هاي  گرمازدگي را نام ببريد.
82- علائم و نشانه هاي برق گرفتگي  را نام ببريد.
83- علائم و نشانه هاي سرمازدگي  را نام ببريد.
84- علائم و نشانه هاي شكستگي و در رفتگي را نام ببريد.
85- اقدامات اوليه و ويژه امدادي براي زنبور زدگي    را نام ببريد.
86- اقدامات اوليه و ويژه امدادي براي عقرب زدگي    را نام ببريد.
87- اقدامات اوليه و ويژه امدادي براي  مار گزيدگي سمي     را نام ببريد.
88- اقدامات اوليه و ويژه امدادي براي  مار گزيدگي غير سمي     را نام ببريد.
89- اقدامات اوليه و ويژه امدادي براي   گرمازدگي  را نام ببريد.
90- اقدامات اوليه و ويژه امدادي براي  برق گرفتگي     را نام ببريد.
91- اقدامات اوليه و ويژه امدادي براي  سرمازدگي   را نام ببريد.
92- اقدامات اوليه و ويژه امدادي براي  شكستگي و در رفتگي   را نام ببريد.
93- راههاي پيشگيري براي زنبور زدگي    را نام ببريد.
94- راههاي پيشگيري براي عقرب زدگي    را نام ببريد.
95- راههاي پيشگيري براي  مار گزيدگي سمي     را نام ببريد.
96- راههاي پيشگيري براي  مار گزيدگي غير سمي     را نام ببريد.
97- راههاي پيشگيري براي   گرمازدگي  را نام ببريد.
98- راههاي پيشگيري براي   برق گرفتگي  را نام ببريد.
99- راههاي پيشگيري براي  گرمازدگي عضلاني     را نام ببريد.
100- راههاي پيشگيري براي  سرمازدگي   را نام ببريد.
101- راههاي پيشگيري براي  شكستگي و در رفتگي   را نام ببريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: آمادگی دفاعی
تاریخ انتشار : جمعه بیست و دوم مهر ۱۳۹۰ |
 

9 دی

شعله بر مسجد و مصحف می‌زد
در عزای شه دین دف می‌زد
ارمنی در غم زینب می‌سوخت
فتنه‌گر روز عزا کف می‌زد
9دی روز بصیرت مبارک

   
این وبگاه تحت حمایت هیچ ارگان و نهادی نمی باشد ، و به منظور اطلاع رسانی بهتر اخبار مدرسه به اولیا دانش آموزان طراحی شده است
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری بدون ذكر منبع ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد و شرعا حرام می باشد .
وبلاگ دبیرستان نمونه دولتی استاد شهریار از جمعی وبلاگهای ارزشی شهرستان میانه